UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNGNGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quảnlý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số: 351/TTr-BQLKCN ngày 17/4/2014 và Sở Tưpháp tại Tờ trình số: 45/TTr-STP ngày 15/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 05thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý cácKhu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢCBÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNHVĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1672/QĐ-CT ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ, văn bản quy định

1

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

Quản lý lao động

- Bộ luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2

Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Quản lý lao động

Bộ luật lao động năm 2012

3

T-VPH-051639-TT

Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp

Công chứng, chứng thực trong KCN

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

4

Cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp

Quản lý lao động

Bộ luật lao động năm 2012

5

Đăng ký hệ thống thang bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Quản lý lao động

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, thay thế Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương