ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ DỰ PHÒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾPVÀ TRỢ GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinhtế - xã hội năm 2013;

Tiếp theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt phương ánthực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnhLâm Đồng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 180/TTr /KHĐT-TH ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân bổ nguồn kinhphí dự phòng thuộc chương trình hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống câytrồng tỉnh Lâm Đồng năm 2013 tại Điểm e, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số906/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiệnchính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm2013, như sau:

1. Bổ sung kinh phí trợ giá giốnglúa: 210 triệu đồng, khối lượng: 70 tấn; Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH LongMinh Trung.

2. Kinh phí dự phòng: 10,14 triệuđồng;

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn; Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S