ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNTHÔN THÀNH KHU PHỐ THUỘC THỊ TRẤN HÒA VINH, THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG, HUYỆN ĐÔNGHÒA, PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 06 tháng 8năm 2013 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa HiệpTrung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh PhúYên; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướngdẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 378/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển thôn thành khu phố thuộcthị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nhưsau:

1. Thị trấn Hòa Vinh:

- Thôn 1 chuyển thành khu phố 1;

- Thôn 2 chuyển thành khu phố 2;

- Thôn 3 chuyển thành khu phố 3;

- Thôn 4 chuyển thành khu phố 4;

- Thôn 5 chuyển thành khu phố 5.

2. Thị trấn Hòa Hiệp Trung:

- Thôn Phú Hiệp 1 chuyển thành khu phố Phú Hiệp1;

- Thôn Phú Hiệp 2 chuyển thành khu phố Phú Hiệp2;

- Thôn Phú Hiệp 3 chuyển thành khu phố Phú Hiệp3;

- Thôn Phú Hòa chuyển thành khu phố Phú Hòa;

- Thôn Phú Thọ chuyển thành khu phố Phú Thọ;

- Thôn Phú Thọ 1 chuyển thành khu phố Phú Thọ 1;

- Thôn Phú Thọ 2 chuyển thành khu phố Phú Thọ 2;

- Thôn Phú Thọ 3 chuyển thành khu phố Phú Thọ 3.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự