ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH GIẢIQUYẾT VIỆC LÀM - XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBNDngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chươngtrình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyếtviệc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh) tại Tờ trình số 08/TTr-BCĐ ngày 07/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạtđộng của Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnhBình Định.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 284/QĐ-CTUBND ngày 17/2/2006 và Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2008 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban Chỉ đạoChương trình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM - XUẤT KHẨULAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ làmviệc; trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Giảiquyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Tổgiúp việc; chế độ họp, thông tin báo cáo và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạovà Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làmviệc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trungdân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của cácthành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điềuhành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêmnhiệm; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiệnvà chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

3. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Phótrưởng ban thường trực Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết địnhthành lập, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦACÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo;phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họpđịnh kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho PhóTrưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình.

5. Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn củaPhó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối cáchoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về toànbộ hoạt động của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và điều phốihoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền; chủtrì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo để kiến nghị Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề liênquan đến công tác giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động và việc thực hiệnChương trình giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, tổ chứcchính trị xã hội, hội đoàn thể và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốtcông tác thông tin, tuyên truyền về thị trường và chính sách giải quyết việclàm - xuất khẩu lao động. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách giảiquyết việc làm - xuất khẩu lao động của Nhà nước, của tỉnh, đồng thời phối hợpvới các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, phápluật của Nhà nước về giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư lập kế hoạch giải quyết việc làm 5 năm và hàng năm, lập kế hoạch phânbổ vốn vay và giao chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm cho các huyện, thị xã, thànhphố trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xãhội tỉnh xem xét việc thu hồi và sử dụng nguồn vốn.

6. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạoChương trình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động của tỉnh trong dự toánchi quản lý hành chính hàng năm gửi Sở Tài chính làm cơ sở bố trí kinh phí.

7. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạovề sự phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốvà các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ giảiquyết việc làm - xuất khẩu lao động của tỉnh.

8. Được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn củacác Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kếtquả các nhiệm vụ được phân công.

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo,chuẩn bị ý kiến đóng góp về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của BanChỉ đạo.

c) Báo cáo kịp thời công việc và ý kiến giải quyếtcủa Ban Chỉ đạo cho Thủ trưởng cơ quan nơi công tác về các công việc thuộc phạmvi trách nhiệm của Sở, ngành mình; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các chủtrương, giải pháp, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụgiải quyết việc làm - xuất khẩu lao động theo kế hoạch, chương trình của Ủy bannhân dân tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân côngcủa Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tài chính:

- Hàng năm, căn cứ nhu cầu và khả năng ngân sách, cânđối bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thịtrường lao động (điều tra, thu thập, cập nhật thông tin cung - cầu lao động;sàn giao dịch việc làm) và các chính sách hỗ trợ cho người lao động (nếu có).

- Bố trí kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Chươngtrình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh trong dự toán chi quản lýhành chính hàng năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán sử dụng kinh phíquản lý của các cơ quan quản lý chương trình tại địa phương.

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xãhội tỉnh trong việc định giá tài sản thế chấp của dự án vay vốn giải quyết việclàm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà các cơ quan có liên quan tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chínhsách giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động của tỉnh.

b) Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Kế hoạch vàĐầu tư:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Kế Tài chính lập dự toán ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh) cấp mới choChương trình hàng năm để Ban Chỉ đạo xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hộiđồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Tài chính phân bổ vốn vay và giao chỉ tiêu tạo việc làm mới cho các huyện,thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánhgiá tình hình và kết quả cho vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm và vốn vayxuất khẩu lao động.

c) Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tư pháp:hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao độngtrong công tác cấp lý lịch tư pháp và các thủ tục pháp lý khác cho người laođộng.

d) Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Chi nhánh Ngânhàng Chính sách xã hội tỉnh:

- Kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn giải quyếtviệc làm được phân cấp, thực hiện giải ngân, thu hồi nợ và xử lý nợ theo quyđịnh của pháp luật.

- Hướng dẫn và giải quyết cho vay các đối tượngchính sách và các đối tượng khác theo quy định.

- Chi trả phí thực hiện cho vay giải quyết việc làmtheo quy định.

- Phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng xuấtkhẩu lao động, chính quyền địa phương trong việc cho vay và thu hồi nợ, lãitiền vay theo đúng quy định.

- Giám sát tình hình sử dụng vốn vay của kháchhàng; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm với Ban Chỉđạo Giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động của tỉnh.

e) Ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Công antỉnh:

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp và người lao động trong công tác cấp hộ chiếu cho người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitrong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXHngày 18/1/2005 của Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫncông tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuấtkhẩu lao động. Ngăn chặn kịp thời những đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặcmột số đối tượng khác thuộc diện không được tham gia xuất khẩu lao động thamgia xuất khẩu lao động.

f) Ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Vănphòng UBND tỉnh: Tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiệnChương trình giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn củaTổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo

1. Tổ trưởng Tổ giúp việc: Chịu trách nhiệm trướcBan Chỉ đạo về mọi hoạt động của Tổ giúp việc.

2. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xâydựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai nhiệm vụ giải quyết việc làm -xuất khẩu lao động. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, thực hiện việc báo cáo địnhkỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tham gia giải quyết những vấn đềvướng mắc ở địa phương, cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện theo ủyquyền của Thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Tổ giúp việc được Ban Chỉ đạohoặc các thành viên trong Ban Chỉ đạo ủy quyền đến làm việc trực tiếp với cácSở, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụBan Chỉ đạo giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, BÁO CÁOVÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Chế độ làm việc và báocáo

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần để đánhgiá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các thành viênBan Chỉ đạo và xác định chương trình, kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo.

2. Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từngchuyên đề, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định họp đột xuất toàn thể Ban Chỉ đạo hoặchọp với một số thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc mờiđại biểu không thuộc Ban Chỉ đạo tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác,học tập hoặc vì lý do khác không thể thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉđạo từ 06 tháng trở lên hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quảnphải có văn bản báo cáo Phó Trưởng Ban thường trực để tổng hợp báo cáo.

4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệmđịnh kỳ (6 tháng/lần) báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực đượcphân công về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặcbáo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Do ngân sách của tỉnh cấp hàng năm.

- Sử dụng từ khoản lãi thu được qua cho vay giảiquyết việc làm, cho vay xuất khẩu lao động theo quy định của Ủy ban nhân dântỉnh.

- Từ các nguồn khác (nếu có).

2. Việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày31/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lập, quản lý vàsử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương; nội dung chi và mức chi thực hiệntheo quy định tại Điểm 3, Mục II Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01/8/2008 củaBộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làmđịa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Ban chỉ đạo Chương trình giải quyết việc làm - xuất khẩu laođộng tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức hoạt động đúngtheo Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phátsinh, các thành viên Ban chỉ đạo phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.