BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1674/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆUQUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước,các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, cácdự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanhnghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từcác khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội phê chuẩn quyếttoán ngân sách nhà nước năm 2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 (theocác biểu đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục,Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1674/QĐ-BTC năm 2010 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành