BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN NĂM 2011
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 219/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;
Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2011 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
­- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Cảng vụ;
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLBH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

DANH SÁCH
TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI NĂM 2011 THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1675/QĐ-BTC ngày 14 tháng 07 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT
Tên các doanh nghiệp bảo hiểm
1
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
3
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm PVI (chuyển đổi từ Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam)
4
Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO (đổi tên từ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)
5
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (đổi tên từ Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)
6
Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
7
Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông
8
Công ty cổ phần bảo hiểm AAA
9
Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng
10
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
11
Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
12
Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (đổi tên từ Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín)
13
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (đổi tên từ Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội)
14
Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương
15
Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không
16
Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
17
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB-Vinacomin (đổi tên từ Công ty cổ phần bảo hiểm SHB - Vinacomin)
18
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (đổi tên từ Công ty cổ phần bảo hiểm Thái Sơn)
19
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (đổi tên từ Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam)
20
Công ty bảo hiểm Liên Hiệp
21
Công ty liên doanh TNHH bảo hiểm Samsung Vina
22
Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam
23
Công ty TNHH bảo hiểm Chartis Việt Nam
24
Công ty TNHH bảo hiểm ACE
25
Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam
26
Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam
27
Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam
28
Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam)
29
Công ty TNHH bảo hiểm Liberty

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?