ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1675 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢNXUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2013 - 2014 VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁTTRIỂN RỪNG NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 847/TTr-SNN ngày 02 tháng 10 năm 2013 củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao chỉ tiêu sản xuất vụ Đôngxuân năm 2013 - 2014, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 847/SKHĐT -KTN ngày 11 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 -2014, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 cho Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉđạo, tổ chức triển khai đến cấp xã, các Ban quản lý, chủ đầu tư dự án bảo vệ vàphát triển rừng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ngành: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố; Chủ đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng; thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN