THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1676/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 162/BCA (X15) ngày 10 tháng 12năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1694/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 12 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ cho 16 tập thể thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã hoànthành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua "Vìan ninh Tổ quốc" năm 2007 của Bộ Công an.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,
PCN Văn Trọng Lý;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm

DANH SÁCH

TẶNGCỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 13/12/2007của Thủ tướng Chính phủ)

1. Công anthành phố Hà Nội;

2. Công an tỉnhĐiện Biên;

3. Công an tỉnhQuảng Ninh;

4. Công an tỉnhThanh Hóa;

5. Công an tỉnhĐắk Lắk;

6. Công an tỉnhTây Ninh;

7. Công an tỉnhKiên Giang;

8. Cục Quản lýxuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

9. Cục Bảo vệchính trị V, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

10. Cục Cảnhsát Điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

11. Cục Cảnhsát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

12. Báo Công annhân dân, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an;

13. Văn phòngTổng cục Hậu cần, Bộ Công an;

14. Cục B51,Tổng cục V, Bộ Công an;

15. Cục Côngnghệ Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an;

16. Cục Quản lýtrại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, Bộ Công an.