ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/QĐ- UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về kiểm soátthủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, côngbố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 394/TTr-TNMT ngày 31 tháng 10 năm 2011 và Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. 04 (bốn) thủ tục hành chính mới ban hành, 01(một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 18 (mười tám)thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên vàMôi trường.

2. 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành, 01(một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 (hai) thủ tụchành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố.

3. 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành, 04(bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBNDxã, phường, thị trấn.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND cácxã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, TT;
- Lưu: VT, KSTTHC (03)./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành