ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỢ GIÚP TRẺ EM CÓ HOÀNCẢNH ĐẶC BIỆT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chínhphủ vềviệc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của liên bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội hướngdẫn quản lý sửdụng kinh phí thực hiệnChương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015;

Căn cứ Quyếtđịnh số 691/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/6/2012 của Bộ Lao động, Thương binh vàXã hội về việc quy định tạm thời về nội dung và mức chi tiêu đặcthù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Căn cứ Thôngbáo kết luận số 191/TB-UBND ngày 27/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 129/TTr-LĐTBXH ngày 01/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Xây dựng mô hình bảovệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó triển khaiđiểm tại 16 xã thuộc 4 huyện: Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ (Có danh sáchkèm theo).

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh xâydựng mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 50 triệu đồng/xã/năm.

Điều 2. Nội dung và mức chi

- Hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ giảiquyết khó khăn đời sống trước mắt cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không quá2.000.000 đồng/em.

- Hỗ trợchi phí điều trị bệnh, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho trẻ em bị xâm hại tìnhdục, bị bạo lực: Theothực tế chứng từ của cơ sở y tế công lập.

-Hỗ trợ học tập:Tùy thuộc vào mức thuthực tế của các cơ sở giáo dục công lập và nguyện vọng của trẻ em để quyết địnhhình thức hỗ trợ bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt với mức hỗ trợ từ 500.000đồng đến 1.000.000 đồng/em/năm;

- Chicho công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai môhình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,UBND các huyện, thành phố có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện mô hình theo Điều 1 Quyết định này đảm bảo theo đúng các quy định hiệnhành của Nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; định kỳ tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Laođộng, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục vàĐào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vịliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Xuân Thơi

DANH SÁCH

CÁCXÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN MÔ HÌNH BẢO VỆ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT(Kèm theo Quyết đinh số 1676/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh HưngYên)

STT

Đơn vị

Tên mô hình

1

Xã Nhật Quang huyện Phù Cừ

Phòng ngừa trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

2

Xã Minh Hoàng huyện Phù Cừ

Trợ giúp trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng.

3

Xã Tam Đa huyện Phù Cừ

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng

4

Xã Tống Phan huyện Phù Cừ

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực

5

Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào

Phòng ngừa trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

6

Xã Cẩm Xá huyện Mỹ Hào

Phòng ngừa trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

7

Xã Bạch Sam huyện Mỹ Hào

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng.

8

Xã Hưng Long huyện Mỹ Hào

Trợ giúp trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng.

9

Xã Vân Du huyện Ân Thi

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng.

10

Xã Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi

Trợ giúp trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng.

11

Xã Cẩm Ninh huyện Ân Thi

Trợ giúp trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng.

12

Xã Phù Ủng huyện Ân Thi

Phòng ngừa trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

13

Xã Thụy Lôi huyện Tiên Lữ

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng.

14

Xã Minh Phượng huyện Tiên Lữ

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực

15

Xã Trung Dũng huyện Tiên Lữ

Trợ giúp trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng.

16

Xã An Viên huyện Tiên Lữ

Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng.

Xây dựng mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt tại 4 huyện: Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ (mỗi huyện 4xã, tổng số 16 xã)./.