ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNGNÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013-2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia vềcấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêuquốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 97/TTr-SNN ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Điềuhành và tổ công tác giúp việc cho Ban điều hành Chương trình MTQG Nước sạch vàvệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 như sau:

A. Ban điều hành Chương trìnhMTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn2013-2015 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBNDtỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực.

3. Ông Trần Mạnh Hạ, Phó giám đốcSở Y tế, Phó ban.

4. Ông Nguyễn Nhất Ninh, Giám đốcTrung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy viên Thường trực.

5. Bà Đàm Thị Kinh, Phó giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

6. Ông Ngô Hữu Hay, Phó giám đốc SởLao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

7. Ông Phạm Văn Dung, Phó giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

8. Ông Lê Văn Nhân, Phó giám đốc SởTài chính, Ủy viên.

9. Ông Lương Văn Ngự, Phó giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

10. Ông Lê Quang Trung, Phó giámđốc Sở Xây dựng, Ủy viên.

11. Ông Bon Yơ Soan, Phó ban Dântộc, Ủy viên.

B. Tổ công tác giúp việc choChương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng giaiđoạn 2013-2015 bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Nhất Ninh, Giám đốcTrung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban điều hành, Tổtrưởng Tổ công tác.

2. Ông Lê Hồng Thiên, Trưởng phòngSức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế, Tổ phó Tổ công tác.

3. Ông Nguyễn Quý Toàn, Chuyên viênTrung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, thành viên.

4. Ông Thái Ngọc Lâm, Chuyên viênphòng Kế hoạch Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

5. Ông Bùi Đình Dũng, Chuyên viênPhòng Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài Nguyên & Môi trường, thành viên.

6. Ông Hoàng Văn Thanh, Chuyên viênChi cục Thủy lợi, thành viên.

Điều 2. Ban Điều hành và Tổcông tác giúp việc Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôntỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 có các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ của Ban điều hành:

a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kếhoạch, phân khai kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, quản lý và điều hành việc thực hiệnChương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh theo chỉđạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo lồng ghép các chươngtrình, dự án để thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn đang triển khai trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý thựchiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

c) Trưởng ban Điều hành sử dụng condấu của UBND tỉnh trên văn bản do Trưởng ban Điều hành ký; các Phó ban Điềuhành sử dụng con dấu của cơ quan mình đang công tác trên văn bản do Phó banĐiều hành ký.

2. Nhiệm vụ của Tổ công tác:

a) Xây dựng kế hoạch công tác,chuẩn bị nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và dự thảo báocáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Điều hành, Văn phòng thường trực Chươngtrình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn Trung ương, Trung tâm Quốc gia Nước sạchvà VSMT nông thôn.

b) Tổng hợp báo cáo kết quả thựchiện Chương trình theo định kỳ, đột xuất và kiến nghị, đề xuất giải quyết nhữngvấn đề mới phát sinh.

c) Thực hiện công tác văn phòng củaBan Điều hành.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác doBan Điều hành giao.

Điều 3. Văn phòng Ban Điềuhành đặt tại Văn phòng Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số08 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Đà Lạt, điện thoại 0633.821.643, Fax0633.541.140.

Điều 4. Các ông Chánh vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban dân tộc; thủtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- TTTU-TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ NN&PTNT;
- Trung tâm Quốc gia NS&VSMT;
- Như điều 4;
- LĐVP;
- Lưu: VP, NN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến