THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1678/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 153/BCA (X15) ngày 21 tháng 11năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1652/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ cho:

1. Học viện Cảnh sát nhân dân,Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an;

2. Trường Trung cấp An ninh nhândân II, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an;

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 khốicác trường thuộc Bộ Công an.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Gia Khiêm