ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1678/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ TRONG LĨNHVỰC TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮCKẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căncứ Nghị quyết số: 18/2013/NQ-HĐND ngày 29tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức thu và tỷ lệtrích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 344/TTr-STP ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủtục hành chính được sửa đổi căn cứ pháp lý trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vigiải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phụ lụcchi tiết đính kèm).

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ TRONGLĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1678/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

1.Các TTHC sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý

a)Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh;

b)Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dântộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch;

c)Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

-Sửa đổi căn cứ pháp lý: “Nghị quyết số: 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định vềviệc sửa đổi, bổ sung, quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loạiphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Thaybằng: Nghị quyết số: 18/2013/NQ-HĐND ngày29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức thu và tỷ lệ trích đểlại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2.Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong Sổ Hộ tịch và các giấy tờ khác (Không phải làSổ Đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh trong trường hợp việc đăng kýhộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ cònlưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện).

-Sửa đổi căn cứ pháp lý: “Quyết định số: 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành mức thuvà tỷ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Thaybằng: Nghị quyết số: 18/2013/NQ-HĐND ngày29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức thu và tỷ lệ trích đểlại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.