BỘ CÔNG NGHIỆP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 168/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY DA GIẦY XUẤT KHẨU HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DA GIẦY XUẤT KHẨU HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn (Công văn số 464/BĐM &PTDN ngày 08 tháng 12 năm 2004), Phương án cổ phần hóa Nhà máy Da Giầy xuất khẩu Hà Nội và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 09 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Nhà máy Da Giầy xuất khẩu Hà Nội thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn (doanh nghiệp trực thuộc Bộ công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.730.000.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn).Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy: 90,51%.

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy: 9.49%.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2.Giá trị thực tế của Nhà máy Da Giầy xuất khẩu Hà Nội tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hóa (Quyết định số 3039/QĐ-TCKT ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 12.126.285.542 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 4.728.822.047 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 226 lao động trong nhà máy là 32.332 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 969.960.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 33 lao động nghèo là 6.366 cổ phần, trị giá 445.620.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hóa, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2: Chuyển Nhà máy Da Giầy xuất khẩu Hà Nội thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Da Giầy xuất nhập khẩu Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: THE HANOI LEATHER PRODUCTS AND FOOT WEAR EXPORT – IMPORT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: HALECO;

- Trụ sở chính: phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 3: Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất các sản phẩm từ da, giả da, vải, nhựa, cao su;

- Kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Công ty cổ phần Da Giầy xuất khẩu Hà Nội là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5: Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Da Giầy xuất khẩu Hà Nội theo đúng Quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, nhà xưởng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn, Giám đốc Nhà máy Da Giầy xuất khẩu Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Da Giầy xuất khẩu Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNGBùi Xuân Khu