SỞ THỂ DỤC THỂ THAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành hướng dẫn thủ tục xin phép tổ chức các giải thi đấu

và biểu diễn thể thao; thành lập cơ sở thể thao ngoài công lập;

Giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục, thể thao;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động các sơ sở thể thao

____________________

GIÁM ĐỐC SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật thể dục, thể thao đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định 53/2006/NĐ- CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cảc cơ sờ cung ứng dịch vụ ngoài công lập

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT ngày 09/01/2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao về hướng dẫn nghị định 53/2006/NĐ- CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Căn cứ Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính về chính sách, khuyến khích, phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập,

Căn cứ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Ủỵ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về "Ban hành quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Binh Thuận"

Căn cứ Quyết định số 3432/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận,

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao Quần chúng Sở Thể dục thể thao.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quỵết định này “Hướng dẫn thủ tục xin phép tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao; thành lập cơ sở thể thao ngoài công lập; Giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục, thể thao; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động các cơ sở thể thao”

Điều 2. Giao trách nhiệm cho trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc Sở Thể dục thể thao, Phòng VHTT-TT các huỵện thị thành phố có trách nhiệm phổ biến và thực hiện đúng theo những nội dung của bảng hướng dẫn này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT Quần chúng; Trưởng các bộ phận liên quan trực thuộc Sở, Trường phòng VHTT-TT, Giám đốc trunng tâm VH-TT, Giám đốc trung tâm TDTT các huyện, thị, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Văn Ba

HƯỚNG DẪN

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao; Giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục,.thể thao; thành lập cơ sở thể thao ngòài công lập; tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 168/QĐ -STDTT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận )

___________________________________

I. Thủ tục xin phép thành ỉập cơ sở thể thao ngoài công lập:

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân xin phép thành lập cơ sở thể thao ngoài công lập theo vi định của pháp luật có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Thẩm quyền ban hành: Do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

3. Quy định về hồ sơ:

Hồ sơ 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Đơn xin thành lập;

- Phương án hoạt động;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân xin thành lập cơ sở;

-Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, trụ sở, địa điểm hoạt động của cơ sở;

- Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao.

4. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày, trong đó:

- Tiếp nhận hồ sơ: 01 ngày;

- Bộ phận chuyên môn thẩm định sơ bộ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Phương án hoạt động: 07 ngày;

+ Trường hợp Phương án hoạt động chưa đạt yêu cầu; bộ phận chuyên môn dự thảo Văn bản nêu rõ lý do và các nội dung cụ thể cần bổ sung, hoàn chỉnh, trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả hồ sơ cho tổ chức, công dân hoàn chỉnh theo đúng quy định;

+ Trường hợp Phương án hoạt động được phê duyệt, bộ phận chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký, chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết và trả kết quả về Sở Thể dục Thể thao: 05 ngày.

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 02 ngày.

5. Phí, lệ phí: Không thu.

II.Thủ tục xin phép tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thề thao:

1. Đối tượng áp dụng:

- Các giải thi đấu cấp tỉnh, giải mời khu vực, cụm thể thao, ...

- Hoạt động biểu diễn các môn thể thao của các tổ chức, cá nhân.

2. Thẩm quyền ban hành: Do cơ quan quản lý nhả nước về thể dục thể thao thẩm định, uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Quy định về hồ sơ:

Hồ sơ 01 bộ, gồm:

- Đơn xin tổ chức giải thi đấu hoặc biểu diễn thể thao. Trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức giải thi đấu;

- Dự thảo Điều lệ giải thi đấu thể thao ;

- Danh sách Ban tổ chức giải. Đối với biểu diễn thể thao phải có danh sách Đoàn vận động viên biểu diễn của từng nội dung.

- Dự kiến chương trình thi đẩu và các hoạt động khác của giải thi đấu thể thao; hoặc nội dung biểu diễn.

4. Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày, trong đó:

- Tiếp nhận hồ sơ: 01 ngày;

- Trong thời hạn 07 ngày, bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ vả kiểm tra các điều kiện theo quy định:

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, bộ phận chuyên môn có văn bản nêu rõ lý do, các nội dung cụ thể cần bổ sung, hoàn chỉnh, trình lãnh đạo Sở ký, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, công dân;

+ Nếu hồ sơ bảo đảm các điều kiện theo quy định, bộ phận chuyên môn dự thảo văn bản trinh lãnh đạo Sở ký, chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trình Chủ tịch ưỷ ban nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch ưỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết và trả kết quả về Sở Thể dục Thể thao: 05 ngày;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 02 ngày.

5. Phí, lệ phí: Không thu.

III. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động võ thuật:

1. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, cá nhân hoạt động võ thuật trong và ngoài tỉnh.

2. Thẩm quyền ban hành: Sở Thể đục thể thao Bình Thuận uỷ nhiệm cho phòng Văn hoá thông tin - thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, võ thuật (theo quy định của từng liên đoàn võ thuật) trong phạm vi hoạt động của địa phương mình quản lý.

Sở TDTT sẽ cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho các Huấn luyện viên ở các tỉnh khác đến Bình Thuận hoạt động và Huấn luyện viên của huyện này sang huyện khác hoạt động:

3. Quy định về hồ sơ:

Hồ sơ 01 bộ gồm:

a) Trường hợp cấp mới:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động võ thuật (theo mẫu quy định)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn (Văn bằng chuyên môn phải do Bộ văn hoá, thể thao và du lịch hoặc Liên đoàn các môn Võ thuật của quốc gia cấp) .

- Bản cam kết thực hiện đúng quy định khi hoạt động võ thuật (theo mẫu)

- 02 ảnh 3x4;

* Giấy chứng nhận hoạt động võ thuật chỉ cấp 01 năm, giấy chứng nhận hết hạn phải xin phép gia hạn lại.

b) 'Trường hợp gia hạn:

- Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động võ thuật (theo mẫu quy định)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động võ thuật đã cấp.

4. Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ các thủ tục hồ sơ có liên quan nói trên. Cơ quan chức năng giải quyết không quá 05 ngày, trong đó:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ : 01 ngày

- Bộ phận chuyên môn : 02 ngày

- Lãnh đạo phê duyệt : 01 ngày

- Trả kết quả: 01 ngày

5. Phí, lệ phí:

- Cấp giấy chứng nhận lần đầu 20.000đ/1 lần cấp

- Cấp giấy chứng nhận gia hạn 10.000đ/l lần cấp

IV. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao dưới nước:

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân, các khu resort nghỉ dưỡng, khách sạn, các cơ sở thể thaò ngoài cộng lập được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Thẩm quyền ban hành: do Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận cấp.

3. Quy định về hồ sơ:

a) Trường hợp cấp mới:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao giải trí trên biển (theo mẫu quy định)

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hoạt động thể thao giải trí ừên biển do cơ quan nhà nườc có thâm quyền cấp;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện hoạt động bao gồm: Bản kê khai phương tiện, thiết bị chuyên dùng (Ca nô, mô tô nước, dù kéo, dù lượn, lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền buồm,thông tin liên lạc, phao cứu sinh, tủ thuốc cấp cứu...);

- Bản vẽ sơ đồ vị trí hoạt động, hệ thống phao neo, cờ neo để phân biệt khu vực hoạt động; phương án tổ chức hoạt động của cơ sở thể thao;

- Bản cam kết thực hiện đúng Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của ưỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, về Quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận (theo mẫu quy định)

- Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông - Vận tải cấp theo quy định (loại có động cơ như jetsky,canoe...);

- Bản sao Giấy chứng nhận về khả năng bơi lội, bơi cứu hộ, môn lặn; Giấy chứng nhận là huấn luyện viên, hướng dẫn viên các môn thể thao phù hợp với nội dung đăng ký hoạt động do Cơ quan chức năng cấp tỉnh, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn thể thao dưới nước Việt Nam hoặc các tổ chửc, liên đoàn quốc tế cấp;

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các môn thể thao giải trí trên biển sử dụng các phương tiện có động cơ (Jetsky, canô, dù kéo,...) chỉ Cấp 1 năm, giấy chứng nhận hết hạn phải xin phép gia hạn lại.

b) Trường hợp gia hạn:

- Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao (theo mẫu quy định)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt đông thể thao đã cấp.

4. Thi hạn gii quyết: Sau khi chủ cơ sở nộp đủ các hồ sơ quy định nói trên, bộ phận tiếp nhận giải quyết không quá 07 ngày, trong đó:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ : 01 ngày

- Bộ phận chuyên môn: 04 ngày

- Lãnh đạo phê duyệt: 01 ngày

- trả kết quả: 01 ngày

5. Phí, lệ phí: Chưa thu lệ phí vì chưa có quy định

V. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động các môn thể thao khác (Patin, Thể dục thẩm mỹ, Thể dục thể hình nam, Tennis,...):

1. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cơ sở thể thao ngoài công lập được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Thẩm quyền ban hành: do Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận cấp.

3. Quy định về hồ sơ:

Hồ sơ 01 bộ gồm:

a) Trường họp cấp mới:

- Đơn xin cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao (theo mẫu quy định)

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên mồn, nghiệp vụ của Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên phù hợpp với nội dung đăng ký hoạt động.

- Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở thể thaọ phải có bản sao Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hoạt động thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

* Giấy chứng nhận hoạt động thể thao chỉ cấp 01 năm, giấy phép hết hạn phải xin phép gia hạn lại.

b) Trưòng hợp gia hạn:

- Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao (theo mẫu quy định)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao đã cấp.

4. Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ các thủ tục hồ sơ có liên quan nói trên. Cơ quan chức năng giải quyết không quá 07 ngày, trong đó:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ : 01 ngày

- Bộ phận chuyên môn : 04 ngày

- Lãnh đạo phê duyệt : 01 ngày

- Trả kết quả: 01 ngày

5. Phí, lệ phí:

- Cấp giấy chứng nhận lần đầu 20.000đ/ 1 lần cấp

- Cấp giấy chứng nhận gia hạn 10.000đ/l lần cấp

VI. Thủ tục cấp giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chửng chỉ về thể dục, thể thao:

1. Đối tượng:

- Huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao, cộng tác viên thể dục thể thao, Vận động viên thể thao đã qua đợt sát hạch hoặc qua lớp đào tạo do Ngành thể dục thể thao tổ chức.

2. Thẩm quyền ban hành: do .sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận cấp.

3. Quy định về hồ sơ:

Hồ sơ 01 bộ, gồm:

- Đơn xin cấp giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục, thể thao;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu

- Biên bản xác nhận kết quả kiểm tra các môn thể thao.

4. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày, trong đó:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Bộ phận chuyên môn: 04 ngày

- Lãnh đạo Sở phê duyệt: 01 ngày

-Trả kết quả: 01 ngày

5. Phí, lệ phí: không thu.

Giám Đốc

(Đã ký)

Đỗ Văn Ba