ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢNCẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Thông tư số 36/TC-CĐKT ngày 10 tháng 11 năm 1983 của Bộ Tài chánh quy địnhchế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành ;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hộiđồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cấp thành phố, bao gồm cácthành phần sau đây :

- Chủ tịch Hội đồng: Đ/c Phó Chủtịch UBND thành phố phụ trách xây dựng cơ bản.

- Phó Chủ tịch thường trực Hộiđồng: Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh.

- Các ủy viên Hội đồng:

1) Đồng chí Giám đốc Sở, Ban,Ngành chủ quản.

2) Đồng chí Phó Giám đốc Chinhánh Ngân hàng đầu tư và xây dựng thành phố.

3) Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch thành phố phụ trách xây dựng cơ bản.

4) Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy banXây dựng cơ bản thành phố.

5) Đồng chí Cục phó Cục thống kêthành phố.

Điều 2:

1. Hội đồng quyết toán vốn đầutư là bộ phận tư vấn cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc duyệtquyết toán vốn đầu tư các công trình do các sở, ban, ngành trực thuộc thành phốquản lý.

2. Đối với các công trình phảido Quận, Huyện quản lý thì Ủy ban nhân dân Quận, Huyện xét duyệt quyết toán. Ủyban nhân dân Quận Huyện quyết định thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư cấpQuận, Huyện với chức năng, nhiệm vụ và thành phần tương tự như ở cấp Thành phốđể giúp Ủy ban nhân dân Quận, Huyện xét duyệt quyết toán.

Điều 3: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủyban xây dựng cơ bản Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốcNgân hàng đầu tư và xây dựng, Cục trưởng Cục thống kê thành phố, các thành viêncủa Hội đồng quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam