THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 168/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục hàng không dân dụng Việt Nam

 _______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt Trường Hàng không Việt Nam và Trung tâm y tế hàng không trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Trường Hàng không Việt Nam, trung tâm y tế hàng không là các đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản riêng.

Trường Hàng không Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm y tế Hàng không đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị nói trên, biên chế của các đơn vị này do Cục trưởng quy định trong tổng số biên chế của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương