BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------------

Số: 1681/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY ĐẦU TƯ CÀ PHÊ - DỊCH VỤ ĐƯỜNG 9 THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo qui định hiện hành;

Căn cứ văn bản số 4116/VPCP-ĐMDN ngày16/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định vốn Điều lệ của 8 công ty thành viên thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại: Tờ trình số 433/TCT-TCCB /TT ngày 04/6/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 309A/HĐQT-TCT ngày 29/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 (có trụ sở chính khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, số tài khoản 3907211.117.005 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau:

- Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị.

- Tên giao dịch: Công ty Vinacafe Quảng Trị.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vinacafe Quang Tri Company Limited.

- Tên viết tắt: Vinacafe Quảng Trị.

- Địa chỉ trụ sở chính: khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị được kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9.

Điều 4.Vốn điều lệ - theo văn bản số 309/HĐQT-TCT ngày29/4/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam xác nhận vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi 31/12/20091à: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị hoạt động.

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vinacafe Quảng Trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng qui định.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng qui định của pháp luật

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacafe Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?