UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Bồi dưỡng độc hại cho người lao động

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Điều 10 bộ Luật Lao động, Điều 8 Nghị định số 06 của Chính phủ ban hành ngày 20/01/1995: quy định về chế độ bồi dưỡng hiện vật;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/03/1999 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Y tế quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại;

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép: Sở Khoa học, công nghệ và môi trường được thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động trong thời gian làm việc ở môi trường độc hại thuộc các chức danh sau đây:

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước, đất, chất thải độc hại Mức 2

Điều 2. Các Ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Khoa học, công nghệ và môi trường và các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thi hành kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh