ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1681/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2014 CỦA ĐỘI KIỂM TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀDU LỊCH LIÊN NGÀNH TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 451/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lậpĐội Kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 453/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quychế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liênngành tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 103/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèmtheo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra năm 2014 của Đội Kiểm tra văn hóa, thểthao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Căn cứ nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngànhcó trách nhiệm tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBNDtỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đội trưởng Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao và dulịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

KẾ HOẠCH

KIỂMTRA CỦA ĐỘI KIỂM TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LIÊN NGÀNH TỈNH BẮC KẠN - NĂM2014
(Kèm theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnhBắc Kạn)

1. Đối tượng kiểm tra

Các tổ chức, cá nhân tham giahoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(Kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành du lịch,hoạt động quảng cáo, kinh doanh băng đĩa nhạc, ca nhạc, sân khấu, hoạt động lễhội, quản lý di tích…) tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

2. Cách thức kiểm tra

Thực hiện các bước kiểm tratheo quy định của Luật Thanh tra và Quy chế tổ chức, hoạt động đã được UBNDtỉnh phê duyệt. Kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở tham gia hoạt động trong lĩnhvực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung, thời gian vàđịa điểm kiểm tra

3.1. Kiểm tra hoạt động lễ hộixuân Giáp Ngọ tại các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn.

Thời gian: Quý I năm 2014.

3.2. Kiểm tra các cơ sở dịch vụthể dục thể thao tại huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn; các cơ sởkinh doanh lữ hành du lịch và các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàncác huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, và thị xã Bắc Kạn.

Thời gian: Quý II năm 2014.

3.3. Kiểm tra hoạt động quảngcáo tại các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn.

Thời gian: Quý III năm 2014.

3.4. Kiểm tra hoạt động kinhdoanh dịch vụ karaoke tại các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, Bạch Thông và thị xã BắcKạn.

Thời gian: Quý IV năm 2014.

3.5. Kiểm tra hoạt động biểudiễn nghệ thuật của các đoàn biểu diễn tại các huyện.

Thời gian: Trong năm 2014.

4. Kinh phí thực hiện

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch lập dự toán, gửi Sở Tài chính xem xét cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bốtrí kinh phí thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tranăm 2014 của Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh BắcKạn./.