UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Điu chỉnh thời gian thụ lý được Quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 1 493/QĐ-UBNĐ ngày 30/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thu tục hành chính theo Cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường

______________________

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cư quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2006 của ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định 2488/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 nãm 2003 của ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thụ lý được Quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngàỵ 30/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

(Thời gian thụ cho các thủ tục cụ thể được thực hiện theo quy định tại các Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện