BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------

Số: 1682/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NGÃI THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

----------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo qui định hiện hành;

Căn cứ văn bản số 4116/VPCP-ĐMDN ngày16/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định vốn Điều lệ của 8 công ty thành viên thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại: Tờ trình số 241/TCT-TCCB /TT ngày 05/4/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án và quyết định chuyển đổi Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 266/TCT- HĐQT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi (có trụ sở chính số 144 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; số tài khoản 10201000040419 tại ngân hàng Công thương, chi nhánh Quảng Ngãi) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

- Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

- Tên giao dịch: Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Ngai Producing Trading and Service Company Limited.

- Tên viết tắt: Vinacafe Quảng Ngãi.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 144 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Nuôi trồng thủy hải sản (trong đó có sản xuất giống vật nuôi), chế biến thủy hải sản, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản. Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp.

Điều 4. Vốn điều lệ - theo xác nhận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty là: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng chẵn). Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi hoạt động.

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng qui định.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng qui định của pháp luật

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

3. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

4. Tiếp tục thực hiện hình thức đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp theo qui định hiện hành.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Xử lý tranh chấp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ? Thủ tục chia lại đất khi có tranh chấp ?