ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện đăng ký văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh quảng ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004, Văn bản số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây dựng “về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 372/SXD-VL &QLN ngày 10/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Giao Sở Xây dựng tiếp nhận và xác nhận Giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu các công trình xây dựng thuộc mọi nhóm dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu nước ngoài báo cáo hoạt động của mình và tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) và Bộ Xây dựng theo quy định về tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài đang tham gia nhận thầu trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2.Quyết định thay thế Quyết định số 2549/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ‘về việc ban hành Quy định về quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh’

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quang Hưng