ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1683/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNGHIV/AIDS NĂM 2013, DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNGHIV/AIDS

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số:32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạchnguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngânsách Trung ương và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 442/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quyếttoán dự án hoàn thành: Công trình Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1401/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt báo cáokinh tế kỹ thuật mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý chất thải choTrung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Tờ trình số: 225/TTr-KH &ĐT ngày 02/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạchnguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013, Dự ánTăng cường năng lực cho các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã được giao tạiQuyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (theobiểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế có tráchnhiệm thực hiện nguồn kinh phí đã được điều chỉnh tại Điều 1 có hiệu quả, theođúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc SởTài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

BIỂU

ĐIỀUCHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDSNĂM 2013, DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
(Kèm theo Quyết định số: 1683/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Kạn)

Đơnvị: Triệu đồng

Tại Quyết định số 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

TT

Danh mục

Kế hoạch năm 2013

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Vốn sự nghiệp

Vốn ĐTPT

Điều chỉnh

4

Dự án: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

3.686

3.686

Sở Y tế

4.1

Dự án Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

415

415

Sở Y tế

Trả nợ quyết toán (Quyết định số: 442/QĐ-UBND ngày 03/4/2013)

4.2

Mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý chất thải cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn

3.271

Sở Y tế

Quyết định số: 1401/QĐ-UBND ngày 30/8/2013