THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định kiểm soát thủ tụchành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê,công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghịcủa cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tảitại Tờ trình số 1030/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2011 và Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang (Có phụlục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dântỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bắc Giang ban hành