ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lýphản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các qui định hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn hệ thốngcán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấptỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Văn Sê, Giám đốcSở Tư pháp - Tổ trưởng;

2. Bà Mai Thị Kim Oanh, Trưởngphòng kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Thi, Chánh Vănphòng Sở Tư pháp - Thành viên;

4. Ông Võ Thăng Long, ChánhVăn phòng Sở Tài chính - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thu, ChánhVăn phòng Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông Đỗ Sơn Hùng, ChánhVăn phòng Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

7. Ông Trần Mạnh Linh, ChánhVăn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Ông Trần Ngọc Trung, ChánhVăn phòng Sở Y tế - Thành viên;

9. Ông K' Tịp, Chánh Thanhtra Ban Dân tộc - Thành viên;

10. Ông Hoàng Thanh Tình, ChánhVăn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

11. Ông Phạm Hưng, Chánh Vănphòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Ông Hà Văn Hòa, ChánhVăn phòng Sở Xây dựng - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Trãi, ChánhVăn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

14. Ông Trần Thanh Hoài, Trưởngphòng Sở Ngoại vụ - Thành viên;

15. Bà Hồ Thị Thanh Thu, Trưởngphòng Hành chính Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

16. Ông Lê Bá Chu, Phó ChánhVăn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Kim Lan, PhóChánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa,Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp - Thành viên;

19. Ông Đoàn Bảo Thọ, Phó ChánhVăn phòng Thanh tra tỉnh - Thành viên;

20. Bà Nguyễn Thị Lệ Hường, PhóChánh Văn phòng Sở Công thương - Thành viên;

21. Ông Đặng Trọng Giang, PhóChánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

22. Ông K'Nhiễu, Phó ChánhVăn phòng Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

23. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chuyênviên Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

24. Bà Trần Thị Bền, Chuyênviên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;

25. Ông Lê Trung Kiên,Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa,Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;

Điều 2. Hệ thống cán bộ,công chức đầu mối cấp huyện và cấp xã.

2.1 Mỗi huyện, thành phố có từ 5-7thành viên là cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính, do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập; Phòng Tư pháp cấp huyện làđơn vị thường trực của hệ thống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhở cấp huyện.

2.2. Mỗi xã, phường, thị trấn có từ2-3 thành viên là cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập; Cán bộ Tư pháp cấp xã là thànhviên thường trực của hệ thống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ởcấp xã.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạncủa hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh LâmĐồng;

3.1. Phòng kiểm soát thủ tục hànhchính thuộc Sở Tư pháp là đơn vị thường trực của hệ thống đầu mối thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh.

3.2 Các thành viên trong hệ thốngthực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãhoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm đầu mối trong hướng dẫn cơ quan, đơn vịthuộc phạm vi quản lý để triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về toàn bộ hoạt động kiểm soát của đơnvị theo qui định tại Nghị định số 63/2011/NĐ-CP Nghị định số 20/2008/NĐ-CP vàNghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Kiểm soát việc tuân thủ áp dụngbộ thủ tục hành chính;

- Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báocáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả thốngkê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ đề nghị Sở Tư pháptrình Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

- Tiếp nhận và đề xuất xử lý phản ánh,kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt độngsản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kếtquả xử lý phản ánh, kiến nghị;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

3.3 Đơn vị thường trực của hệ thốngthực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh giúp UBND tỉnh tổchức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;làm đầu mối hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phươngtriển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáoUBND tỉnh, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) theo định kỳ hoặc yêucầu đột xuất.

3.4 Đơn vị thường trực của hệ thốngthực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp huyện giúp UBND huyệntriển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị cấp huyện;tổng hợp kết quả hoạt động của các đơn vị cấp xã trên địa bàn và kết quả hoạtđộng của đơn vị cấp huyện, định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo UBND tỉnhvà Sở Tư pháp.

3.5. Thành viên thường trực của hệthống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp xã có nhiệm vụ thammưu giúp UBND cấp xã triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính củađơn vị cấp xã, tổng hợp giúp Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo theo định kỳ hoặc yêucầu đột xuất của UBND cấp huyện.

Điều 4. Kinh phí chi cho cánbộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnhsử dụng nguồn kinh phí không tự chủ cấp cho Sở Tư pháp về hoạt động kiểm soátthủ tục hành chính; đối với cán bộ, công chức đầu mối cấp huyện và cấp xã sửdụng kinh phí không tự chủ của UBND cấp huyện, cấp xã.

Điều 5.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 25tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập hệ thống đầu mốithực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến