UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁPLUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU NGÀY 15/01/2013 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁCCẤP UỶ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁINGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết địnhsố 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai thựchiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáodục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 về tăng cường sự lãnh đạocủa các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàntỉnh Thái Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- HĐ PHCTPBGDPL tỉnh;
- Đ/c Chung: PCVP;
- Lưu: VT, NC.son
Sonnh\QD556.85b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHỈ THỊ SỐ29-CT/TU VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN(Kèm theo Quyết định số: 1685/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh)

Để đảm bảo triển khaithi hành có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khailuật phổ biến giáo dục pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thựchiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường sựlãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trênđịa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triểnkhai thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Luật phổ biến, giáo dụcpháp luật, Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật banhành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp và Chỉthị số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sựlãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.2. Nâng cao nhậnthức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân vềvị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong côngtác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhândân.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thểnội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và tráchnhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luậtphổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Các cơ quan, tổ chứccó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đãnêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, BIỆNPHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, giớithiệu nội dung cơ bản Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khoá IX) và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trungương đảng Khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 củaBan Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trongcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật củacán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấpuỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện:

+ Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu,giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản trên đến thành viên Hộiđồng phối hợp PBGDPL ở tỉnh; Lãnh đạo, người được phân công làm công tác phápchế các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấptỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện;

+ Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có trách nhiệm tham mưu,giúp UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêu trên đến thànhviên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; báocáo viên pháp luật cấp huyện; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, công chức Tưpháp - Hộ tịch cấp xã;

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các Doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức trênđịa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêu trên cho cán bộ, côngchức, viên chức, chiến sỹ, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức và ngườilao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

+ UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nêutrên đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã;tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổtrưởng tổ hoà giải; Chỉ đạo việc phổ biến Luật phổ biến, giáo dục pháp luật chonhân dân ở địa phương.

- Tiến độ: Cấp tỉnh, huyện, các Doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức cấptỉnh, UBND cấp xã hoàn thành trong IV năm 2013.

2. Tổ chứcHội nghị phổ biến các văn bản pháp luật do Quốc hội và Chính phủ ban hành vàtập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thựchiện:

+ Cơ quan Tư pháp các cấp có trách nhiệm tham mưu choUBND cùng cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với báo cáo viên pháp luật, tuyêntruyền viên pháp luật, người làm công tác pháp chế, công chức Tư pháp- Hộ tịch,trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở; phối hợpvới các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động về các văn bản pháp luật do Quốc hội vàChính phủ ban hành và tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, cậpnhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,công chức, viên chức và các đối tượng khác thuộc thẩm quyền quản lý của cơquan, đơn vị mình.

- Tiến độ: Thường xuyên hàng năm.

3. Tiếnhành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phổ biến, giáodục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành.

- Thựchiện:

+ Sở Tưpháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Vănphòng UBND tỉnh, Sở Tài chính tiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hànhliên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hànhcủa HĐND và UBND tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị ban hành mới hoặc sửađổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật.

+ Phòng Tưpháp cấp huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND cấp huyện, Phòng Tài chínhtiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phổ biến,giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND cấp huyện, trêncơ sở đó đề xuất, kiến nghị ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãibỏ theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiến độ: Hoàn thành đợt 1 (đối với hệ thống các văn bản đã ban hànhhiện còn hiệu lực) trong năm 2013, từ đợt 2 trở đi tiến hành khi có sự sửa đổi,bổ sung các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục phápluật trên địa bàn tỉnh:

- Thựchiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổ chứctriển khai xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh xem xét quyết định trình HĐND tỉnhsau khi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thôngtư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 hướng dẫn việc lập, quảnlý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

- Tiến độ: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

4.2 Củng cố, kiện toàn tổ chức của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến,giáo dục pháp luật:

- Thựchiện:

+ Sở Tưpháp tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật,Hoà giải viên cơ sở; Xây dựng Đềán hỗ trợ cho Báo cáo viên pháp luật, cơ chế khenthưởng, động viên đối với những Báo cáo viên, Tuyên truyn viên, Hoàgiải viên và người làm công tác pháp chế có thành tích xuất sắc trong công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trình UBND tỉnh.

+ Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế ở cáccơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước trình UBND tỉnh.

- Tiến độ:Các Đề án trình UBND tỉnh trong Quý IV/2013

4.3. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; sửađổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh,cấp huyện đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục phápluật và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chủ trìphối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, giúpUỷ ban nhân dân cùng cấp cấp tổ chức thực hiện

- Tiến độ: Trong quý IV năm 2013

4.4. Từng bước triển khai côngtác xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện:Căn cứ vào hướng dẫn của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan tổchức, liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơquan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục phápluật.

- Tiến độ:Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam

- Thực hiện:

+ Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì tham mưu, giúp UBND cùngcấp tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về nội dung, hình thứctổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật tại các cơ quan,đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1464/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh.

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện trongcơ quan, đơn vị, tổ chức mình theo hướng dẫn của Sở tư pháp và Phòng tư pháp.

- Tiến độ: định kỳ vào ngày 9 tháng 11 hàng năm

6. Hướng dẫn về hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tưvấn cho UBND cùng cấp triển khai chỉ đạo, hướng dẫn về hình thức và nội dungphổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tham mưu cho Hội đồng phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về nội dung các văn bản pháp luật màBộ chủ quản (hoặc cấp tương đương) chủ trì dự thảo và các văn bản pháp luật cầnphổ biến, giáo dục trong lĩnh vực công tác(hoặc lĩnh vực quản lý) của cơ quan,đơn vị, ngành mình.

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện tham mưu cho Hội đồng phốihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp về hình thức phổ biến, giáodục pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa bàn, đối tượngquản lý.

+ Cơ quan tư pháp các cấp tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật cùng cấp thẩm định, tổng hợp tham mưu của các cơ quan, tổ chức,đơn vị cùng cấp về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để tư vấncho UBND cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Tiến độ:Hàng nămcác cơ quan, tổ chứctổng hợp dự kiến về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật năm saubáo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp(qua Sở Tư pháp)vào ngày 25 tháng 11 của năm báo cáo.

7. Phổ biến, giáo dục pháp luậtcho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Thực hiện:Ban dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Hội đồng phốihợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tư vấn cho UBND tỉnh tổ chức phổ biến,giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu,vùng xa, đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai công tác này trên địa bànquản lý.

- Tiến độ:Thường xuyên

8. Phổ biến,giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp

- Thực hiện:Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Liên minh hợp tác xã và các cơ quan, tổchức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các Doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Tiến độ:Thường xuyên

9. Phổ biến,giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình

- Thực hiện:UBND xã, phường, thị trấn.

Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận ở cơ sở phối hợpvới UBND cùng cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là nạnnhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình.

- Tiến độ:Thường xuyên

10. Phổ biến,giáo dục pháp luật cho người khuyết tật và người đang bị áp dụng biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Thực hiện:Cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội giúp UBND cùng cấp chủ trì, phối hợpvới tổ chức người khuyết tật cùng cấp, cơ quan tư pháp cùng cấp và cơ quan, tổchức liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

- Tiến độ:Thường xuyên

11. Giáo dụcpháp luật trong các cơ sở giáo dục.

Hoạt động giáodục pháp luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn và quyđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

12.1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục phápluật:

- Thực hiện: Cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện tham mưu, giúp Hội đồng phốihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tư vấn cho UBND cùng cấp,Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức triển khai.

- Tiến độ: Hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 01 lần.

12.2. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện: Cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện tham mưu, giúp Hội đồng phốihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tư vấn cho UBND cùng cấp,Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức triển khai.

- Tiến độ: Quý III/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan. tổ chức, đơn vị căn cứ Luật phổbiến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch này và chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan quản lýcấp trên tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttheo chức năng, nhiệm vụ được giao; hàngnăm xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật củacơ quan, đơn vị, tổ chức mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cónguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơquan, tổ chức, đơn vị mình; bố trí nhân lực làm công tác tham mưu, giúp việccho Lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrong phạm vi, chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợpPBGDPL có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tư vấn cho UBNDtỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thựchiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh, Báo Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật Phổ biến, giáodục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch triển khai Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉđạo các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch triểnkhai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, tổ chức mình.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp,Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí đảm bảo tổ chức thựchiện Kế hoạch này; hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựngdự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

6. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạchnày, các Sở, ban, ngành, cơ quan,đơn vị ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kếhoạch chi tiết thực hiện tạiđơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh (thông qua SởTư pháp) trước ngày 20/9/2013. Định kỳ6 tháng, cuối năm báo cáo kết quảthực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch này được trích từ nguồn kinh phí chicho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địaphương.

Riêng năm 2013, kinh phí tổ chức thực hiện sử dụng trong nguồn kinh phíđược cấp cho hoạt động năm 2013 của các đơn vị, địa phương./.