BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1686/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN BÁOĐỐI NGOẠI VIETNAM ECONOMIC NEWS VỀ TRỰC THUỘC BÁO CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc BộCông Thương;

Căn cứ Công văn số 3540/BTTTT-CBC ngày 19 tháng12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển Báo Đối ngoạiVietnam Economic News về Báo Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Báo Đối ngoại VietnamEconomic News (Báo VEN) về trực thuộc Báo Công Thương quản lý.

Điều 2. Phụ trách Báo VEN có trách nhiệm bàngiao nguyên trạng tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và hồ sơ tài liệu có liênquan cho Tổng Biên tập Báo Công Thương quản lý. Tổng Biên tập Báo Công Thươngthực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng và quản lý, phân công, chỉ đạo điều hànhBáo VEN theo quy định.

Thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày 30 tháng 4năm 2013.

Điều 3. Tổng Biên tập Báo Công Thương có tráchnhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động và xuất bản ấn phẩm Báo VEN theoquy định của pháp luật; xây dựng Phương án tổ chức, sắp xếp lại Báo VEN theohướng duy trì ổn định hoạt động xuất bản của ấn phẩm đã có theo quy định củapháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước cóliên quan xem xét, quyết định.

Giao Văn phòng Bộ, các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tàichính hướng dẫn, chỉ đạo việc chuyển Báo Đối ngoại Vietnam Economic News về BáoCông Thương quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụtrưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Tổng Biên tập Báo Công Thương và BáoVEN, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM
Cơ quan Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- ĐU Khối Công nghiệp TP. Hà Nội;
- ĐU Khối DN Công nghiệp TW tại TP. HCM;
- ĐU Khối DN Thương mại TW tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng