BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xửlý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/ 2014/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướngdẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kếhoạch và Đu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểmtra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ để thực hiện hoạtđộng kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Vụ trưởngVụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị: ĐTNN; ĐKKD; QLĐT; PTDN; KTĐN; KTNN; HTX; PC (đ thực hiện);
- Trung tâm Tin học (để đưa tin trên Chuyên mục Bộ Th
tục hành chính);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1688/QĐ-BKHĐTngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. PHẠM VI, MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra

Tình hình, kết quả triển khai thựchiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc triển khai thựchiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày17/02/2014, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014, Thông tư s 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014, Thông tư s 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014.

2. Mục đích kiểm tra

- Nắm bắt tình hìnhtriển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính;phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai thực hiện công tác kiểmsoát thủ tục hành chính.

- Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơnvị thuộc Bộ triển khai thống nhất, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính,kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất giải pháp khc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chínhtại các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra được quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của BộTư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,gồm:

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hànhvà tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kim tra việc thựchiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơquan chủ trì soạn thảo.

- Kiểm tra việc tham gia ý kiến vàthẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quyphạm pháp luật của Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp.

- Kiểm tra việc thực hiện công b, công khai thủ tục hành chính.

- Kim tra việc giảiquyết thủ tục hành chính.

- Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủtục hành chính.

- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính vàviệc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểmsoát thủ tục hành chính.

- Kiểm tra tình hình, kết quả triển khaiKế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đántổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sdữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896)

2. Cách thức kiểm tra

- Nghe báo cáo của các đơn vị về tìnhhình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Xem xét tài liệu liên quan đến côngtác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cáchthủ tục hành chính.

- Lựa chọn, kiểm tra việc giải quyết thủtục hành chính tại một số đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Báocáo kết quả kiểm tra

Kết thúc kiểm tra mỗi đơn vị, Đoànkiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra; Vụ Pháp chế tổnghợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra việc thựchiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Bộ.

III. THÀNH PHẦNĐOÀN KIỂM TRA, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưng đoàn: Lãnhđạo Vụ Pháp chế.

- Thành viên đoàn: Công chức PhòngKiểm soát thủ tục hành chính.

2. Thành phần tham dự của các đơn vị

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

- Chuyên viên được phân công phụ tráchcông tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

- Chuvên viên là đầu mối dự thảo các vănbản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của đơn vị.

3. Các đơn vị được kiểm tra và thi gian kiểm tra

Thời gian thực hiện kiểm tra bắt đầu vàhoàn thành trong tháng 12 năm 2015. Thời gian làm việc tại mỗi đơn vị được kiểmtra là 1/2 ngày làm việc.

- Các Cục: Đầu tư nước ngoài, Quản lýđăng ký kinh doanh, Quản lý đấu thầu, Phát triển doanh nghiệp.

- Các Vụ: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế nôngnghiệp, Hợp tác xã.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểmtra.

- Thông báo thigian và nội dung chương trình làm việc đến các đơn vị đượckiểm tra.

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủtục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ năm 2015.

2. Các đơn vị trong danh sách đượckiểm tra: Chuẩn bị nội dung báo cáo, phối hợp và tạo điều kiện để đoàn kiểm trahoàn thành nhiệm vụ./.