B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYTRÌNH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫnthi hành Luật;

Căn cứ các Luật Thuế và các văn bản quy định chitiết, hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaCục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòngthuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/03/2010của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các độithuộc Chi cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-TCT ngày 03/12/2010của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định việc sửa đổi, bổ sung quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Chi cục Thuế trực thuộc Cụcthuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cụcThuế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Phó trưởng banthường trực Ban Cải cách và Hiện đại hóa thuộc Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quytrình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2248/QĐ-TCT ngày28/12/2012 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lýthuế đối với hộ kinh doanh.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ và thủ trưởng cácđơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
- Lưu: VT, CC(5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚIHỘ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-TCT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Tổngcục Trưởng Tổng cục Thuế)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình quản lý thuế đối với hộkinh doanh nhằm hướng dẫn các bộ phận tại Chi cục Thuế thực hiện và phối hợpthực hiện các công việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; đảm bảo công khai,minh bạch trong quá trình quản lý, lập bộ, tính thuế theo đúng quy định củaLuật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cácLuật thuế, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với việctổ chức quản lý thuế hộ kinh doanh ở cấp Chi cục Thuế. Phạm vi các công việcquy định trong quy trình này bao gồm: quản lý danh bạ hộ kinh doanh; phân loạihộ kinh doanh; quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương phápkhoán (tính thuế, lập sổ thuế, công khai thuế, phát thông báo thuế, tổ chức thunộp thuế), xét miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh theo quy định của LuậtQuản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, các Luậtthuế, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Các chữ viết tắt

- MST: Mã số thuế

- GTGT: Giá trị gia tăng

- TNCN: Thu nhập cá nhân

- NSNN: Ngân sách nhà nước

- KBNN: Kho bạc nhà nước

2. Giải thích một số từ ngữđược sử dụng trong quy trình

- Hộ kinh doanh: Là hộ gia đình,cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đốitượng chịu thuế theo quy định tại các Luật thuế hiện hành hoặc/và có thu nhậpchịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Hộ kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán (gọi tắt là hộ khoán): Là hộ kinh doanh không đăng ký kinhdoanh và/hoặc không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tínhthuế. Cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế phải nộp (hoặc không phảinộp) dựa trên tài liệu khai thuế của hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu của ngànhthuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế... và thông báo tiền thuế khoán phảinộp ổn định trong năm cho hộ kinh doanh; Hộ kinh doanh nộp tiền thuế khoán theothông báo của cơ quan thuế.

- Danh bạ quản lý hộ kinh doanh:Là danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện quản lý thuế được lập theo từng địabàn xã, phường, thị trấn hoặc chi tiết theo từng đường, phố, ngõ xóm... Danh bạquản lý hộ kinh doanh được lập đầy đủ cho tất cả các hộ kinh doanh thực tế cóhoạt động kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký hoặc khôngphải đăng ký kinh doanh; hộ kinh doanh có phát sinh tiền thuế phải nộp hay thuộcdiện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN).

- Sổ bộ thuế: Là hệ thống Sổ củacơ quan thuế ghi chép thông tin, số liệu về căn cứ tính thuế và tiền thuế phảinộp ổn định trong kỳ của hộ khoán. Chi cục trưởng Chi cục Thuế ký duyệt Sổ bộthuế và chịu trách nhiệm về việc phân loại, xác định đối tượng thuộc diện nộpthuế hoặc không phải nộp thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn. Số tiền thuế trênSổ bộ thuế sau khi được Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt được dùng làm căn cứ đểhạch toán nghĩa vụ thuế phải thu của hộ kinh doanh trong kỳ và được ghi trongThông báo thuế gửi cho hộ kinh doanh. Sổ bộ thuế được cơ quan thuế lưu giữ theochế độ quy định.

- Lập Sổ bộ thuế: Là việc tínhtoán, xác định doanh thu, tiền thuế phải nộp hoặc trường hợp không phải nộpthuế của các hộ kinh doanh trong kỳ và ghi chép vào Sổ bộ thuế.

- Duyệt Sổ bộ thuế: Là việc Lãnhđạo Chi cục Thuế ký phê duyệt Danh sách, số thuế phải nộp của hộ kinh doanhtheo phương pháp khoán và Danh sách hộ kinh doanh không phải nộp thuế trên Sổbộ thuế. Căn cứ vào số thuế được duyệt trên Sổ bộ, cơ quan thuế thông báo sốthuế phải nộp ổn định hàng tháng, hàng quý hoặc thông báo trường hợp không phảinộp thuế cho các hộ khoán biết.

3. Các bộphận tham gia thực hiện quy trình

Các bộ phận tham gia thực hiện quytrình là các Đội thuộc Chi cục Thuế:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ ngườinộp thuế (Đội TTHT NNT);

- Đội Kê khai - Kế toán thuế vàTin học (Đội KK-KTT);

- Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợthuế (Đội Quản lý nợ thuế);

- Đội Kiểm tra thuế;

- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dựtoán ( Đội THNVDT);

- Đội Hành chính - Nhân sự -Tài vụ- Ấn chỉ (Đội HC-NS-TV-AC);

- Đội thuế liên xã, phường, thịtrấn (Đội thuế LXP).

Phần II

NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH

I. QUẢN LÝ DANH BẠ HỘ KINH DOANH

1. Quản lý hộ mới ra kinh doanh

1.1. Trường hợp hộ kinh doanhcó đăng ký kinh doanh

- Đội KK-KTT tham mưu cho Lãnh đạoChi cục Thuế để phối hợp với các ngành trên địa bàn quận/huyện (phòng kinh tế,bộ phận cấp đăng ký kinh doanh của UBND quận/huyện...) hướng dẫn hộ kinh doanhlàm thủ tục kê khai đăng ký thuế. Sau khi cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh, ĐộiKK-KTT cập nhật thông tin vào Danh bạ quản lý hộ kinh doanh theo Mẫu số 01/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) để theo dõi quản lý thuế.

- Đội KK-KTT chuyển danh sách hộkinh doanh mới đăng ký thuế cho Đội thuế LXP chậm nhất là ngày cuối cùng củatháng để thực hiện phân loại quản lý thu thuế và dự kiến doanh thu để lập bộ,tính thuế. Trường hợp Chi cục Thuế phân công Đội Kiểm tra thuế quản lý hộ kinhdoanh nộp thuế theo kê khai thì Đội KK-KTT chuyển danh sách hộ kinh doanh mớiđăng ký thuế thuộc diện nộp thuế theo kê khai cho Đội Kiểm tra thuế ngay saukhi hoàn thành thủ tục cấp mã số thuế và phân loại quản lý thuế.

1.2. Trường hợp hộ kinh doanhkhông có đăng ký kinh doanh, chưa có mã số thuế

- Đội thuế LXP có trách nhiệm phốihợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, cán bộ ủy nhiệm thu (nếu có)thường xuyên đối chiếu, rà soát địa bàn để nắm lại các hộ kinh doanh thực tếđang hoạt động (cả hộ có đăng ký kinh doanh chưa đăng ký thuế và hộ không phảiđăng ký kinh doanh), đưa vào diện quản lý thuế.

- Đội thuế LXP cung cấp mẫu tờkhai đăng ký thuế, hướng dẫn kê khai, thu tờ khai đăng ký thuế và hồ sơ kèmtheo (bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhhoặc Giấy thông hành của cư dân biên giới - nếu có) của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP lập Danh sách hộkinh doanh mới ra kinh doanh chưa đăng ký thuế theo Mẫu số 02/QTr-HKD (ban hànhkèm theo quy trình này) và chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ đăng ký thuế của hộkinh doanh cho Đội KK-KTT chậm nhất là ngày 28 hàng tháng.

- Đội KK-KTT căn cứ vào hồ sơ vàthông tin do Đội thuế LXP chuyển đến, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng kýthuế (mã số thuế) cho hộ kinh doanh có đủ điều kiện, hoặc cấp Thông báo mã sốthuế (mã số thuế tạm) cho hộ kinh doanh không đủ điều kiện cấp mã số thuế/hoặckhông thực hiện thủ tục đăng ký thuế; đồng thời cập nhật bổ sung Danh bạ quảnlý hộ kinh doanh và chuyển danh sách hộ kinh doanh mới được cấp mã số thuế/thông báo mã số thuế (mã số thuế tạm) cho Đội thuế LXP chậm nhất là ngày cuốicùng của tháng để thực hiện quản lý thuế.

2. Phân loạihộ kinh doanh để quản lý thuế

Đội thuế LXP căn cứ vào mức độ vàkhả năng thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán, lưu giữ hóa đơn chứng từ khimua bán hàng hóa dịch vụ của hộ kinh doanh để phân loại hộ kinh doanh và ápdụng phương pháp quản lý thuế cho phù hợp.

2.1. Nguyêntắc phân loại và quản lý hộ kinh doanh

2.1.1. Hộ kinh doanh nộp thuếtheo phương pháp kê khai:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theophương pháp kê khai là các hộ kinh doanh đã thực hiện đăng ký kinh doanh vàđược cấp mã số thuế:

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán,lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ và xác địnhđược doanh thu, chi phí; hoặc

+ Thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn,chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định được doanh thu nhưng không cóđủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào, không xác định được chi phívà giá trị gia tăng.

- Việc quản lý nghĩa vụ kê khai,xử lý tờ khai và kế toán thuế, đôn đốc thu nợ thuế của các hộ kinh doanh nộpthuế theo kê khai thực hiện theo các Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế vàkế toán thuế và Quy trình Quản lý nợ thuế của Tổng cục Thuế, tương tự như đốivới doanh nghiệp, tổ chức.

2.1.2. Hộ kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán là các hộ kinh doanh:

+ Không thực hiện đăng ký kinhdoanh hoặc không phải đăng ký kinh doanh; không thực hiện đăng ký thuế theothời hạn đôn đốc của cơ quan thuế;

+ Không thực hiện chế độ kế toán,hóa đơn chứng từ;

+ Có mở sổ sách kế toán, nhưngthực hiện không đúng chế độ kế toán, không thực hiện đúng quy định về chế độhóa đơn, chứng từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ;

+ Không thực hiện nộp tờ khai thuếtheo quy định, hoặc nộp tờ khai thuế nhưng số liệu kê khai không chính xác,không trung thực; cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hóa đơnchứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.

+ Hộ kinh doanh khai thác tàinguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.

- Căn cứ vào doanh thu kinh doanh,Đội thuế LXP phân loại hộ kinh doanh nộp thuế khoán theo nhóm: Hộ kinh doanhthuộc diện không phải nộp thuế GTGT, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán...Ngoài ra, tùy theo yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương, Đội thuế LXP có thểphân loại theo bậc môn bài, theo địa bàn kinh doanh hoặc theo các nhóm ngànhnghề kinh doanh... cho phù hợp.

Trường hợp hộ kinh doanh mới bắtđầu hoạt động kinh doanh, căn cứ vào hồ sơ đăng ký thuế, đăng ký sử dụng hóa đơnvà việc ghi chép kế toán hộ kinh doanh..., Đội thuế LXP phối hợp với Đội KK-KTTđể áp dụng phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cho phù hợp.

2.2. Quản lýhộ kinh doanh đang hoạt động

- Đội thuế LXP phối hợp với ĐộiKiểm tra thuế (trong trường hợp Đội Kiểm tra thuế quản lý hộ kinh doanh nộpthuế theo kê khai) thường xuyên thực hiện phân tích, đối chiếu số liệu, so sánhdoanh thu, tiền thuế phải nộp... trên hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh nộpthuế theo kê khai với doanh thu, tiền thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán có cùng quy mô, cùng ngành nghề... trên địa bàn để đảm bảoquản lý chặt chẽ việc kê khai, tính thuế của hộ kinh doanh. Một số trường hợpcụ thể như sau:

+ Trường hợp số liệu kê khai củahộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có chênh lệch thấp hơn nhiều sovới doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phươngpháp khoán có cùng quy mô, ngành nghề trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểmtra thuế) báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế và tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh(việc kiểm tra tại hộ kinh doanh được thực hiện theo Quy trình thanh tra, kiểmtra).

+ Trường hợp thông qua kết quảkiểm tra thấy hộ kinh doanh thực hiện không đúng chế độ sổ sách kế toán; thựchiện không đúng chế độ hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ; kê khaithuế không chính xác, trung thực... thì Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế)báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế để thực hiện ấn định thuế hoặc chuyển hộ kinhdoanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sang nộp thuế theo phương pháp khoán.

- Hàng tháng, Đội thuế LXP phốihợp với Hội đồng tư vấn thuế xã phường, rà soát địa bàn để nắm tình hình hộkinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có thayđổi về ngành nghề, địa bàn kinh doanh, Đội thuế LXP hướng dẫn hộ kinh doanh lậpTờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (nếu có) và lập Danh sách hộ kinh doanhthay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh theo Mẫu số 03/QTr-HKD (ban hành kèmtheo Quy trình này), gửi Đội KK-KTT chậm nhất vào ngày 28 hàng tháng.

- Đội KK-KTT căn cứ vào thông tindo Đội thuế LXP chuyển đến để cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký thuếvà Danh bạ quản lý hộ kinh doanh chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng để quảnlý thu thuế kịp thời.

3. Quản lýđối với hộ ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh

3.1. Đối vớicác hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

3.1.1. Trường hợp hộ kinh doanhnộp thuế theo phương pháp kê khai gửi thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh đếncơ quan thuế

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm trathuế) tiếp nhận Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của chủ hộ kinh doanh,chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc để cậpnhật văn bản đến theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ người nộpthuế.

- Đội TTHT NNT chuyển Thông báotạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làmviệc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Thông báotạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ kê khai, cập nhật thời gian tạm ngừng, nghỉkinh doanh vào Danh sách theo dõi người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế theohướng dẫn tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế và tạm dừngviệc theo dõi, đôn đốc hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm trathuế) thực hiện rà soát, nắm tình hình hộ kinh doanh để đôn đốc hộ kinh doanhnộp hồ sơ khai thuế khi hết thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

3.1.2. Trường hợp hộ kinh doanhnộp thuế theo phương pháp kê khai tự ngừng, nghỉ kinh doanh không thông báo vớicơ quan thuế

- Đội KK-KTT sau khi gửi thông báonộp hồ sơ khai thuế cho hộ kinh doanh mà không có người tiếp nhận và không liênlạc được (qua điện thoại) hoặc qua công tác rà soát địa bàn, cán bộ thuế pháthiện hộ kinh doanh đã tự ngừng, nghỉ kinh doanh, thì lập Phiếu Đề nghị giảiquyết (theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế), chuyển choĐội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) để thực hiện kiểm tra địa bàn, xác minhsự tồn tại của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm trathuế) tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại và thực trạng của hộ kinhdoanh:

+ Trường hợp hộ kinh doanh khôngcòn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm trathuế) yêu cầu hộ kinh doanh làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh vẫn cònhoạt động nhưng kinh doanh tại địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện thayđổi bổ sung thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh khôngcòn kinh doanh, không cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm trathuế) thực hiện các thủ tục thông báo về người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanhtheo quy định của pháp luật.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm trathuế) phải trả lời kết quả kiểm tra xác minh sự tồn tại của hộ kinh doanh, ghivào Phiếu Đề nghị giải quyết, chuyển cho Đội KK-KTT chậm nhất là năm (05) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị giải quyết.

- Đội KK-KTT căn cứ vào kết quảkiểm tra xác minh của Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) tiếp tục thực hiệncập nhật thông tin vào hệ thống đăng ký thuế về tình trạng hộ kinh doanh bỏ địachỉ kinh doanh để tạm dừng việc theo dõi, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế; Đồngthời, chuyển danh sách hộ kinh doanh tự nghỉ, bỏ kinh doanh cho Đội Quản lý nợthuế.

- Đội Quản lý nợ thuế thực hiệntrình tự thủ tục phân loại và theo dõi quản lý nợ thuế của hộ kinh doanh (nếucó).

3.2. Đối vớicác hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

3.2.1. Trường hợp hộ kinh doanhnộp thuế theo phương pháp khoán gửi Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và Vănbản đề nghị miễn, giảm thuế đến cơ quan thuế

- Đội thuế LXP tiếp nhận Thông báotạm ngừng, nghỉ kinh doanh và Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của chủ hộ kinhdoanh; xác nhận và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02)ngày làm việc để cập nhật văn bản đến theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyềnvà hỗ trợ NNT.

- Đội TTHT NNT chuyển Thông báotạm ngừng, nghỉ kinh doanh và Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanhcho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việctiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Thông báotạm ngừng, nghỉ kinh doanh để thực hiện cập nhật trạng thái của hộ kinh doanhtrên hệ thống đăng ký thuế và bổ sung Danh bạ quản lý hộ kinh doanh; đồng thờicăn cứ vào Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh thực hiện trình tựthủ tục miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh theo quy định tại Điểm 1 - Mục III -Phần B Quy trình này.

- Đội thuế LXP phối hợp với Hộiđồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để rà soát, theo dõi, quản lý hộ kinhdoanh trong thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đôn đốc hộ kinh doanh thựchiện nghĩa vụ thuế khi hết thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

3.2.2. Trường hợp hộ kinh doanhnộp thuế theo phương pháp khoán tự ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh nhưng không thôngbáo với cơ quan thuế

- Đội thuế LXP (hoặc cán bộ ủynhiệm thu thuế) không liên lạc được với hộ kinh doanh để đôn đốc thu thuế do hộkinh doanh đã tự ngừng, nghỉ kinh doanh, thì tiến hành kiểm tra địa bàn, xácminh sự tồn tại và thực trạng của hộ kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là năm(05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp thuế:

+ Trường hợp hộ kinh doanh khôngcòn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP yêu cầu hộ kinhdoanh làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theoquy định;

+ Trường hợp hộ kinh doanh vẫnhoạt động nhưng tại địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, Đội thuếLXP hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi bổ sung thông tin đăngký thuế với cơ quan thuế theo quy định;

+ Trường hợp hộ kinh doanh khôngcòn kinh doanh, không cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP thực hiện các thủ tụcthông báo về người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Đội thuế LXP lập Danh sách hộkinh doanh ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh, ràsoát địa bàn theo Mẫu số 04/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) gửi choĐội KK-KTT và Đội Quản lý nợ thuế.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Danh sáchhộ kinh doanh ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh của Đội thuế LXP gửi để cập nhật thôngtin vào hệ thống đăng ký thuế, cập nhật vào Danh bạ quản lý hộ kinh doanh đểđiều chỉnh, bổ sung Sổ bộ thuế phát sinh kỳ sau.

- Đội Quản lý nợ thuế thực hiệnphân loại và theo dõi quản lý nợ thuế của hộ kinh doanh.

- Chi cục Thuế thực hiện việc gửidanh sách hộ khoán tự ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh nhưng không thông báo với cơquan thuế cho Cục Thuế theo đúng quy định tại Quy chế và Quy trình công khaithông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tinđiện tử của ngành thuế.

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU THUẾĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

1. Tổ chứcđiều tra doanh thu thực tế của hộ kinh doanh

1.1. Mục đích của việc điều tradoanh thu

Việc điều tra doanh thu là mộtbiện pháp nghiệp vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá sự sai lệch của doanh thu vàmức thuế khoán ổn định với thực tế kinh doanh của hộ kinh doanh; làm căn cứ đểxây dựng cơ sở dữ liệu giúp cho việc xác định mức thuế khoán kỳ sau được sátđúng hơn. Kết quả điều tra doanh thu thực tế không phải là kết quả thanh tra,kiểm tra, không sử dụng để điều chỉnh lại tiền thuế khoán ổn định trong năm củahộ kinh doanh được điều tra doanh thu thực tế.

Trường hợp đặc biệt, kết quả điềutra doanh số của hộ kinh doanh có sự sai lệch lớn so với số liệu thực tế đangkhoán thuế thì Chi cục trưởng Chi cục Thuế xem xét, quyết định việc điều chỉnhmức thuế khoán phải nộp của hộ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể vàthông báo cho hộ kinh doanh biết.

1.2. Lập kếhoạch điều tra doanh thu

- Đội THNVDT căn cứ vào nguồn lựcquản lý thực tế, lập Kế hoạch điều tra doanh thu thực tế của các ngành nghềkinh doanh trọng điểm tại địa phương trong năm theo Mẫu số 05/QTr-HKD (ban hànhkèm theo quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt trước ngày 15/02hàng năm. Kế hoạch điều tra doanh thu thực tế được lập chi tiết cho từng quý,đối với từng nhóm ngành nghề kinh doanh, số lượng hộ kinh doanh trong mỗi nhómngành nghề trên địa bàn phải thực hiện điều tra doanh thu, số ngày điều tradoanh thu thực tế...

- Lựa chọn danh sách hộ kinh doanhthực hiện điều tra doanh thu: Căn cứ vào kế hoạch điều tra doanh số đã được phêduyệt, Đội THNVDT chủ trì phối hợp với Đội KK-KTT lựa chọn ngẫu nhiên các hộkinh doanh theo các địa bàn, quy mô kinh doanh... để lập Danh sách hộ kinhdoanh thực hiện điều tra doanh thu thực tế cho từng quý theo Mẫu số 06/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt.

1.3. Thực hiện điều tra doanhthu

Đội THNVDT chủ trì tổ chức thựchiện điều tra doanh thu thực tế của hộ kinh doanh:

- Thành phần tham gia: Mỗi tổ côngtác điều tra doanh thu bao gồm ít nhất ba (03) cán bộ thuộc các Đội THNVDT, ĐộiKK-KTT và Đội thuế LXP quản lý địa bàn có hộ kinh doanh thực hiện điều tra.

- Số ngày thực hiện điều tra doanhthu thực tế đối với một hộ kinh doanh tối đa là năm (05) ngày liên tục. Việcđiều tra có thể thực hiện trực tiếp thông qua ghi chép, quan sát các hoạt độngkinh tế phát sinh của hộ kinh doanh, số lượng khách hàng, số lượng hàng hóadịch vụ mua vào, bán ra... trong một khoảng thời gian của hộ kinh doanh; hoặccó thể thực hiện gián tiếp thông qua việc trao đổi với chủ hộ kinh doanh, traođổi với người làm công hoặc khách hàng…, hoặc thông qua việc tìm hiểu, đánh giácác chi phí cố định tối thiểu của hoạt động kinh doanh như các chi phí điện,nước, tiền lương, thuê nhà.... Trên cơ sở đó, tổ công tác ước lượng doanh thuthực tế của hộ kinh doanh trong thời gian một (01) tháng, một (01) năm.

- Kết quả điều tra doanh thu thựctế phải được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên tổ công tác và xácnhận của chủ hộ kinh doanh (nếu có) theo Mẫu số 07/QTr-HKD (ban hành kèm theoquy trình này).

1.4. Tổng hợp kết quả điều tradoanh thu

Đội THNVDT tổng hợp kết quả điềutra theo Mẫu số 08/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) trên cơ sở cácBiên bản điều tra doanh thu thực tế và xác định tỷ lệ sai lệch giữa doanh thuđiều tra thực tế và doanh thu xác định mức thuế khoán bình quân theo từng nhómngành nghề trên địa bàn.

Việc tổ chức điều tra doanh thuthực tế và tổng hợp kết quả điều tra được hoàn thành trước ngày 30/11 hàng năm.

2. Quy trìnhlập bộ, tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn địnhnăm

2.1. Phát tờkhai, hướng dẫn kê khai và đôn đốc, tiếp nhận Tờ khai thuế khoán

2.1.1. Phát tờ khai, hướng dẫnkê khai

Từ ngày 20/11 đến hết ngày 05/12hàng năm, Đội thuế LXP tổ chức phát Tờ khai thuế khoán năm sau cho các hộ kinhdoanh, hướng dẫn kê khai và đôn đốc hộ kinh doanh nộp Tờ khai.

Trường hợp tại địa bàn có thựchiện ủy nhiệm thu thuế thì Đội thuế LXP phát Tờ khai cho nhân viên ủy nhiệmthu, hướng dẫn cách kê khai để nhân viên ủy nhiệm thu hướng dẫn và đôn đốc hộkinh doanh lập và gửi Tờ khai thuế khoán.

2.1.2. Tiếp nhận Tờ khai thuếkhoán

Đội thuế LXP tiếp nhận Tờ khaithuế khoán của hộ kinh doanh (hoặc nhân viên ủy nhiệm thu) thực hiện:

+ Ghi Sổ nhận hồ sơ khai thuế (mẫusổ ban hành kèm theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế).

+ Phân loại hồ sơ khai thuế: Tờkhai thuế của hộ kinh doanh được sắp xếp, phân loại theo loại tờ khai, theo địabàn, khu vực... và đóng tệp để thuận tiện cho việc tra cứu.

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu kêkhai: Căn cứ vào Tờ khai thuế khoán, cán bộ Đội thuế LXP tiến hành kiểm tra,đối chiếu số liệu, thông tin trên Tờ khai thuế như sản lượng, doanh thu, khaigiảm trừ gia cảnh... với số liệu tính thuế trên Sổ bộ thuế của tháng (quý) cuốicùng trong năm.

+ Lập Bảng thông tin thay đổi, bổsung: Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu, Đội thuế LXP lập Bảng thay đổi, bổ sungthông tin kê khai thuế theo Mẫu số 09/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này)và gửi Bảng thay đổi, bổ sung thông tin kê khai thuế cho Đội KK-KTT để nhập vàocơ sở dữ liệu ngành thuế.

+ Lưu trữ tờ khai thuế khoán củahộ kinh doanh theo quy định hiện hành.

2.2. Dự kiếndoanh thu và số thuế phải nộp

- Đội KK-KTT căn cứ vào Bảng thayđổi, bổ sung thông tin kê khai thuế do Đội thuế LXP gửi đến, nhập thông tinthay đổi, bổ sung của hộ kinh doanh vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế làm căn cứxác định mức thuế khoán.- Đội KK-KTT chủ trì cùng với Đội THNVDT họp với từngĐội thuế LXP để dự kiến doanh thu và tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh;xác định các hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế theo từng địa bàn,từng nhóm ngành nghề... dựa trên cơ sở số liệu kê khai thuế của hộ kinh doanh,thông tin từ cơ sở dữ liệu của ngành thuế (số lập bộ thuế của năm trước, mứcdoanh thu không phải nộp thuế do thu nhập thấp...), kết quả điều tra doanh thuthực tế, mức biến động về giá cả theo từng ngành nghề, mặt hàng; dự báo mứctăng trưởng kinh tế trong khu vực... và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nộp ngânsách trong năm sau.

- Căn cứ vào kết quả cuộc họp, ĐộiKK-KTT lập Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuếTNCN theo Mẫu số 10/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này); Danh sách hộkinh doanh và mức thuế phải nộp theo Mẫu số 11/QTr-HKD ban hành kèm theo quytrình này (đóng dấu treo của Chi cục Thuế), chuyển cho Đội thuế LXP để niêm yếtcông khai. Thời gian chuyển các Danh sách này chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm.

2.3. Niêmyết công khai dự kiến doanh thu, mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh và thamvấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

2.3.1. Niêm yết dự kiến doanhthu và mức thuế của các hộ kinh doanh

- Đội thuế LXP thực hiện niêm yếtcông khai dự kiến doanh thu và số thuế phải nộp của các hộ kinh doanh để lấy ýkiến các hộ kinh doanh trong thời gian từ ngày 02/01 đến ngày 10/01 hàng năm.

- Tài liệu niêm yết công khai baogồm:

+ Danh sách hộ kinh doanh thuộcdiện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN;

+ Danh sách hộ kinh doanh và mứcthuế phải nộp;

+ Địa chỉ nhận thông tin phản hồi,góp ý về nội dung niêm yết công khai.

- Địa điểm niêm yết công khai: Tùytheo đặc thù của từng địa phương, việc niêm yết công khai có thể được thực hiệntại những nơi công cộng, thuận lợi cho hộ kinh doanh biết và góp ý (trụ sở UBNDxã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; tại Ban Quản lý chợ...). Đội thuế LXPphải phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để thông báo địađiểm niêm yết cho hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP phải bố trí cán bộthường trực để tiếp nhận những thông tin, ý kiến phản hồi và giải đáp thắc mắccủa hộ kinh doanh về nội dung đã niêm yết. Các ý kiến phản hồi, góp ý về doanhthu, số thuế dự kiến của hộ kinh doanh phải được ghi nhận và tổng hợp làm tàiliệu xem xét điều chỉnh khi duyệt bộ.

2.3.2. Tham vấn ý kiến Hội đồngtư vấn thuế xã, phường, thị trấn

- Đội thuế LXP tổ chức họp thamvấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn về tài liệu niêm yếtcông khai.

- Thời gian họp tham vấn ý kiếncủa Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn được thực hiện chậm nhất là ngày10/01 hàng năm.

- Nội dung các cuộc họp lấy ý kiếntham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn phải được lập thành Biênbản trong đó ghi rõ các ý kiến về điều chỉnh doanh thu và số thuế phải nộp củatừng hộ kinh doanh để làm tài liệu duyệt Sổ bộ thuế.

2.4. DuyệtSổ bộ thuế ổn định trong năm

- Đội thuế LXP tổng hợp các Biênbản họp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, ý kiến phản hồi của cáchộ kinh doanh về doanh thu và tiền thuế đã niêm yết công khai để làm cơ sở điềuchỉnh tiền thuế khi duyệt Sổ bộ thuế cho phù hợp.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế chủ trì tổchức cuộc họp với Đội KK-KTT, Đội THNVDT và các Đội thuế LXP để duyệt Sổ bộthuế (duyệt bộ thuế) ổn định trong năm đối với các hộ khoán. Nội dung cuộc họpsẽ rà soát, xem xét điều chỉnh doanh thu và tiền thuế của các hộ kinh doanhtrên cơ sở ý kiến phản hồi của các hộ kinh doanh, ý kiến của Hội đồng tư vấnthuế xã, phường, thị trấn, xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và các yếu tốbiến động ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách, tỷ lệ sai lệch giữa doanh thu khoánnăm trước với doanh thu điều tra thực tế của các nhóm ngành nghề và cân đốigiữa các địa bàn với nhau để đảm bảo sự khách quan, công bằng tương đối giữacác hộ kinh doanh.

- Đội KK-KTT thực hiện điều chỉnhlại doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh theo kết quả họp duyệtbộ và lập Sổ bộ thuế (Mẫu Sổ bộ thuế ban hành kèm theo Quy trình này), trìnhLãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt. Sổ bộ thuế được lập cho từng Đội thuế LXP, theotừng địa bàn xã, phường, thị trấn. Tiền thuế khoán được ổn định cho cả năm tínhthuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh thay đổi quy mô, ngành nghề, địa điểm kinhdoanh.

- Đội THNVDT có trách nhiệm lưutrữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc duyệt Sổ bộ thuế trong năm, baogồm:

+ Danh sách hộ kinh doanh thuộcdiện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN;

+ Danh sách hộ kinh doanh và mứcthuế phải nộp;

+ Bảng tổng hợp ý kiến phản hồicủa hộ kinh doanh về dự kiến doanh thu, số thuế phải nộp đã được niêm yết;

+ Biên bản họp Hội đồng tư vấnthuế xã phường;

+ Bảng tổng hợp kết quả điều tradoanh thu thực tế và các tài liệu khác có liên quan.

+ Bảng tổng hợp kết quả điều chỉnhlại doanh thu, tiền thuế phải nộp/không phải nộp của các hộ kinh doanh theo kếtquả họp duyệt bộ.

Việc duyệt Sổ bộ thuế ổn định nămphải được thực hiện trước ngày 15/01 hàng năm. Sổ bộ thuế được lập thành 03bản: 01 bản lưu tại Đội KK-KTT, 01 bản chuyển Đội THNVDT để chỉ đạo nghiệp vụvà điều hành dự toán thu thuế, 01 bản chuyển Đội thuế LXP để tổ chức công tácthu thuế.

2.5. Công khai thông tin hộkinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang Thông tin điện tử củaTổng cục Thuế và Cục Thuế

Sau khi Sổ bộ thuế ổn định hàngnăm của hộ kinh doanh đã được duyệt, Chi cục Thuế thực hiện việc gửi Danh sáchhộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN; Danh sách hộ kinhdoanh và mức thuế phải nộp cho Cục Thuế để công khai thông tin trên Trang thôngtin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế theo đúng quy định.

2.6. Thôngbáo thuế

- Đội KK-KTT căn cứ vào Sổ bộ thuếđã được duyệt để in Thông báo thuế (Thông báo nộp thuế ổn định năm, Thông báohộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương phápkhoán), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký hoặc Đội trưởng Đội KK-KTT ký Thông báothuế (trong trường hợp được Chi cục trưởng Chi cục Thuế ủy quyền); chuyển Thôngbáo thuế đã được ký duyệt cho Đội thuế LXP.

- Đội thuế LXP kiểm tra, đối chiếulại các thông tin trên Thông báo thuế (tên, địa chỉ, tiền thuế phải nộp... củahộ kinh doanh) với thông tin, số liệu trên Sổ bộ thuế và phát hành Thông báothuế đến hộ kinh doanh. Thông báo thuế có thể được cán bộ thuế gửi trực tiếpđến hộ kinh doanh, gửi qua bưu điện hoặc thông qua nhân viên ủy nhiệm thu (tạicác địa bàn vẫn thực hiện ủy nhiệm thu). Việc gửi Thông báo thuế được thực hiệnchậm nhất là ngày 20/01 hàng năm.

- Trường hợp Thông báo thuế có saisót, nhầm lẫn hoặc sai lệch về số liệu so với Sổ bộ thuế thì Đội thuế LXP phốihợp với Đội KK-KTT để điều chỉnh lại và phát hành tới hộ kinh doanh ngay trongngày phát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

3. Quy trình lập bộ, tính thuếđối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán điều chỉnh, bổ sung hàngtháng

3.1. Các trường hợp điều chỉnh,bổ sung Sổ bộ thuế hàng tháng

Chi cục Thuế thực hiện điều chỉnh,bổ sung Sổ bộ thuế hàng tháng đối với những trường hợp sau:

- Hộ kinh doanh mới phát sinh nộpthuế khoán trong tháng, bao gồm:

+ Hộ mới ra kinh doanh, kể cảtrường hợp có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trường hợp hộ kinh doanhthuộc diện không phải đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh chưa đăng ký thuế nhưngthực tế có hoạt động kinh doanh;

+ Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuếtheo phương pháp kê khai chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khoán do khôngthực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ;

+ Hộ kinh doanh đã đăng ký thuếtại nơi khác, có phát sinh hoạt động kinh doanh vãng lai tại địa bàn;

- Hộ kinh doanh có thay đổi ngànhnghề, quy mô kinh doanh, quy mô khai thác tài nguyên khoáng sản do cơ quan thuếkiểm tra, phát hiện hoặc do hộ kinh doanh tự kê khai bổ sung; hộ kinh doanhthay đổi địa chỉ kinh doanh;

- Hộ kinh doanh ngừng, nghỉ, bỏkinh doanh;

- Điều chỉnh Sổ bộ thuế đã duyệtđầu năm do thay đổi chính sách thuế hoặc các chính sách khác theo quy định củacơ quan có thẩm quyền (miễn thuế, giảm thuế cho những nhóm hộ kinh doanh nhấtđịnh theo quy định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...)

3.2. Hướngdẫn lập tờ khai và dự kiến tiền thuế phải nộp

- Đội thuế LXP phát Tờ khai thuếkhoán cho các hộ mới ra kinh doanh tại địa bàn, hộ thay đổi phương pháp tính thuếhoặc thay đổi quy mô, ngành nghề, địa chỉ kinh doanh; hướng dẫn kê khai và thựchiện đôn đốc thu nộp Tờ khai thuế.

- Đội thuế LXP căn cứ vào Tờ khaithuế khoán của hộ mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh có thay đổi quy mô, ngànhnghề, địa chỉ kinh doanh..., so sánh đối chiếu với dữ liệu của ngành thuế vềdoanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh có cùng quy mô, ngành nghềđang hoạt động trên cùng địa bàn... để dự kiến doanh thu và xác định tiền thuếphải nộp của hộ kinh doanh cho các tháng còn lại trong năm. Trên cơ sở đó, Độithuế LXP tổng hợp lập Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuếGTGT, thuế TNCN theo Mẫu số 10/QTr-HKD Danh sách hộ kinh doanh và mức thuếphải nộp theo Mẫu số 11/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) chuyển ĐộiKK-KTT trước ngày 05 hàng tháng. Đội thuế LXP thực hiện lưu trữ các tờ khaithuế khoán của hộ kinh doanh theo quy định hiện hành.

3.3. DuyệtSổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng tháng

- Đội KK-KTT tổng hợp số liệu vàtính toán tiền thuế thay đổi, bổ sung trên Sổ bộ thuế của các hộ kinh doanhtrong tháng; chuẩn bị tài liệu trình Lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt Sổ bộ thuếthay đổi, bổ sung trên cơ sở:

+ Dự kiến doanh thu, số thuế củahộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong tháng và hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ,ngành nghề, quy mô kinh doanh, quy mô khai thác tài nguyên khoáng sản do Độithuế LXP chuyển đến;

+ Các Quyết định giảm thuế cho hộkinh doanh tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trong tháng;

+ Các Quyết định xóa nợ tiền thuếcủa hộ kinh doanh chết, mất tích, bỏ kinh doanh đi khỏi nơi cư trú...;

+ Các văn bản pháp quy có hiệu lựclàm ảnh hưởng đến việc thu nộp thuế của các hộ khoán (mức doanh thu không phảinộp thuế GTGT, thuế TNCN theo phương pháp khoán; quy định về việc miễn, giảmthuế cho hộ kinh doanh...).

- Lãnh đạo Chi cục Thuế chủ trì tổchức cuộc họp với Đội KK-KTT, Đội THNVDT và các Đội thuế LXP để duyệt Sổ bộthuế thay đổi, bổ sung trong tháng đối với các hộ khoán.

- Đội KK-KTT thực hiện điều chỉnhlại doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh theo kết quả họp duyệtbộ và lập Sổ bộ thuế điều chỉnh, bổ sung (Mẫu Sổ bộ thuế ban hành kèm theo Quytrình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt, Sổ bộ thuế được lập cho từngĐội thuế LXP, theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp điều chỉnh dohộ kinh doanh thay đổi quy mô kinh doanh, địa điểm, ngành nghề kinh doanh hoặcdo thay đổi chính sách thuế... tiền thuế trên Sổ bộ được duyệt ổn định cho cáctháng có thay đổi, bổ sung còn lại trong năm tính thuế.

- Việc duyệt Sổ bộ thuế thay đổi,bổ sung được thực hiện trước ngày 15 hàng tháng. Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sungđược lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Đội KK-KTT, 01 bản chuyển Đội THNVDT đểchỉ đạo nghiệp vụ và điều hành dự toán thu thuế, 01 bản chuyển Đội thuế LXP đểtổ chức công tác thu thuế.

- Đội THNVDT có trách nhiệm lưutrữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổsung của các tháng trong năm.

3.4. Công khai thông tin hộkinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang Thông tin điện tử củaTổng cục Thuế và Cục Thuế

Căn cứ vào Sổ bộ thuế thay đổi, bổsung hàng tháng đã được duyệt, Chi cục Thuế thực hiện việc gửi Danh sách hộkinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN mới đăng ký thuếtrong tháng; Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanhmới đăng ký thuế trong tháng hoặc hộ kinh doanh có bổ sung, điều chỉnh tiềnthuế trong tháng cho Cục Thuế để công khai thông tin trên Trang thông tin điệntử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế theo đúng quy định.

3.5. Thôngbáo thuế

- Đội KK-KTT căn cứ vào Sổ bộ thuếthay đổi, bổ sung đã được duyệt để in Thông báo thuế theo quy định, trình Lãnhđạo Chi cục Thuế ký hoặc Đội trưởng Đội KK-KTT ký Thông báo thuế (trong trườnghợp được Chi cục trưởng Chi cục Thuế ủy quyền); chuyển Sổ bộ thuế thay đổi, bổsung và Thông báo thuế đã được ký duyệt cho Đội thuế LXP.

- Đội thuế LXP kiểm tra, đối chiếulại các thông tin trên Thông báo thuế (tên, địa chỉ, tiền thuế phải nộp... củahộ kinh doanh) với thông tin, số liệu trên Sổ bộ thuế và phát hành Thông báothuế đến hộ kinh doanh. Việc gửi Thông báo thuế được thực hiện chậm nhất làngày 20 của tháng có thay đổi hoặc phát sinh tiền thuế; trường hợp hộ kinhdoanh phát sinh số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp bổ sung do doanh thu trên hóađơn cao hơn doanh thu khoán thì việc gửi Thông báo thuế được thực hiện chậmnhất là ngày 20 của tháng đầu quý sau.

- Trường hợp Thông báo thuế có saisót, nhầm lẫn hoặc sai lệch về số liệu so với Sổ bộ thuế thì Đội thuế LXP phốihợp với Đội KK-KTT để điều chỉnh lại và gửi cho hộ kinh doanh ngay trong ngàyphát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

4. Đôn đốcvà tổ chức công tác thu nộp thuế

Đội thuế LXP căn cứ vào Sổ bộ thuếđã được duyệt để thực hiện đôn đốc hộ kinh doanh nộp tiền thuế theo đúng thờihạn đã ghi trên Thông báo thuế. Cán bộ Đội thuế LXP thực hiện tuyên truyền,hướng dẫn hộ kinh doanh lưu giữ các Thông báo thuế, Giấy nộp tiền, Biên lai thuthuế... để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và chứng minh việc thực hiệnnghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

4.1. Trườnghợp cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thu thuế

- Đối với hộ kinh doanh tại khuvực trung tâm, nơi có điểm thu thuế của Ngân hàng Thương mại, Kho bạc thuậnlợi, Đội thuế LXP hướng dẫn, đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế tại Ngân hàng, Khobạc đúng thời hạn quy định.

- Đối với hộ kinh doanh tại các xãxa khu vực trung tâm có phát sinh tiền thuế hàng tháng, hàng quý thì cán bộthuộc Đội thuế LXP trực tiếp thu thuế bằng biên lai:

+ Trường hợp thực hiện in sẵn biênlai từ máy tính: Cán bộ trực tiếp thu thuế sau khi nhận tiền thuế, ghi ngàytháng nhận tiền, ký tên vào biên lai và giao biên lai cho hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thu bằng biên laiquyển: Cán bộ trực tiếp thu thuế thực hiện viết biên lai, ghi rõ tên, mã sốthuế của hộ kinh doanh, loại thuế, số tiền từng loại thuế mà hộ kinh doanh đãnộp, ngày tháng nhận tiền, ký tên và giao biên lai cho hộ kinh doanh.

- Cán bộ trực tiếp thu thuế cótrách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu vàoNgân sách tại Kho bạc nhà nước. Khi nộp tiền thuế vào KBNN, cán bộ thuế phảilập bảng kê chứng từ thu và lập giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt. Thời hạnnộp tiền vào KBNN tối đa không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thu đượctiền thuế đối với địa bàn thu thuế là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo,vùng đi lại khó khăn; không quá 08 (tám) giờ làm việc đối với các địa bàn khác.Trường hợp số tiền thuế thu được vượt quá mười (10) triệu đồng thì phải nộp vàoNSNN ngay trong ngày hoặc chậm nhất là sáng ngày làm việc tiếp theo.

4.2. Trườnghợp ủy nhiệm thu thuế

- Việc thu nộp thuế đối với trườnghợp thuộc diện ủy nhiệm thu thuế được thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm thu.

- Trường hợp hộ kinh doanh nộpthuế thông qua nhân viên ủy nhiệm thu thì Đội thuế LXP có trách nhiệm hướngdẫn, đôn đốc nhân viên ủy nhiệm thu thực hiện công tác thu nộp tiền thuế, báosoát biên lai và theo dõi nợ thuế của ủy nhiệm thu.

4.3. Chấm bộ thuế

- Đội KK-KTT nhận dữ liệu từ Khobạc và biên lai thu thuế của cán bộ thuế thuộc các Đội thuế LXP hoặc nhân viênủy nhiệm thu để chấm bộ thuế; đối chiếu và xử lý sai lệch; theo dõi tình hìnhthu nộp thuế của hộ kinh doanh;

- Đội Quản lý nợ thuế tiến hànhtính tiền chậm nộp đối với hộ kinh doanh nộp chậm tiền thuế.Việc xác định nợthuế và đôn đốc nợ thuế đối với hộ kinh doanh thực hiện theo quy trình Quản lýnợ thuế ban hành kèm theo quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổngcục trưởng Tổng cục Thuế. Đội thuế LXP có trách nhiệm phối hợp với Đội Quản lýnợ thuế thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế của các hộ kinh doanh có nợ thuế.

III. QUY TRÌNH XÉT MIỄN, GIẢMTHUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

1. Miễn, giảm thuế đối vớitrường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng, nghỉ kinhdoanh

- Đội thuế LXP tiếp nhận Văn bảnđề nghị miễn, giảm thuế do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của chủ hộ kinh doanh;xác nhận và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làmviệc để cập nhật văn bản đến (theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyền và hỗtrợ NNT).

- Đội TTHT NNT chuyển Văn bản đềnghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việchoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Văn bản đềnghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh và số liệu trên Sổ bộ thuế đã được duyệttrong năm để thực hiện:

+ Tính toán, xác định tiền thuếcủa hộ kinh doanh được miễn, giảm trong thời gian ngừng, nghỉ kinh doanh theoquy định.

+ Dự thảo Quyết định miễn, giảmthuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, trìnhLãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh.

+ Chuyển Quyết định miễn, giảmthuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đã được Lãnh đạo Chi cục Thuế kýduyệt cho Đội HC-NS-TV-AC để thực hiện thủ tục đăng ký văn bản đi.

Đội HC-NS-TV-AC lưu hành Quyếtđịnh miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế cho các bộ phậncó liên quan ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ làm việc ngàyhôm sau để các bộ phận thực hiện:

+ Đội KK-KTT căn cứ vào Quyết địnhmiễn, giảm thuế để nhập dữ liệu vào hệ thống, lập Danh sách hộ kinh doanh tạmnghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế theo Mẫu số 12/QTr-HKD (ban hành kèm theoQuy trình này) làm căn cứ để xét duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng thángvà cập nhật Danh bạ quản lý hộ kinh doanh.

+ Đội thuế LXP gửi trả Quyết địnhmiễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh;đôn đốc hộ kinh doanh thu nộp tiền thuế còn nợ đọng và phối hợp với Hội đồng tưvấn thuế xã, phường để theo dõi, quản lý hộ kinh doanh khi hết thời hạn tạmngừng, nghỉ kinh doanh.

- Chi cục Thuế thực hiện việc gửiDanh sách hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế cho Cục Thuế đểcông khai thông tin theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Miễn,giảm thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn,tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

2.1. Tiếpnhận hồ sơ miễn, giảm thuế

- Đội thuế LXP tiếp nhận hồ sơ Đềnghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh, kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục, hợppháp của hồ sơ miễn, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các vănbản hướng dẫn thi hành và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai(02) ngày làm việc.

- Đội TTHT NNT nhận hồ sơ miễn,giảm thuế từ Đội thuế LXP hoặc hộ kinh doanh trực tiếp gửi, cập nhật văn bảnđến theo hướng dẫn tại Quy trình tuyên truyền và hỗ trợ NNT và chuyển hồ sơ Đềnghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việchoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

2.2. Xác định trường hợp vàtiền thuế được miễn, giảm

- Đội KK-KTT nhận hồ sơ Đề nghịmiễn, giảm thuế của hộ kinh doanh do Đội TTHT NNT chuyển đến, thực hiện:

+ Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ Đềnghị miễn, giảm thuế, xác định trường hợp được miễn, giảm thuế;

+ Căn cứ vào mức độ thiệt hại, cáckhoản chi phí phát sinh, tình hình tài chính của hộ kinh doanh trên hồ sơ, tàiliệu kèm theo Đề nghị miễn, giảm thuế, đối chiếu về số thuế mà hộ kinh doanhphải nộp trong kỳ... để xác định tiền thuế được miễn, giảm cho từng loại thuếtheo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

+ Trường hợp cần yêu cầu kiểm tra,làm rõ thêm thông tin để xác định số thuế được miễn, giảm thì lập Phiếu Đề nghịgiải quyết (theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế) chuyểncho Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) để thực hiện kiểm tra, xác minh thôngtin về tiền thuế được miễn, giảm của hộ kinh doanh.

+ Thời hạn để thực hiện các côngviệc tại điểm này chậm nhất không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ khi nhậnđược hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế hợp lệ của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm trathuế) tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh trường hợp được miễn giảm, làm rõthêm các thông tin yêu cầu và trả kết quả cho Đội KK-KTT trong thời hạn chậmnhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị giải quyết.

- Đội KK-KTT kiểm tra, xem xét hồsơ Đề nghị miễn, giảm thuế và kết quả xác minh của Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểmtra thuế), lập Phiếu đề xuất miễn, giảm thuế theo Mẫu số 13/QTr-HKD (ban hànhkèm theo quy trình này) đồng thời dự thảo Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thôngbáo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn, giảm thuế theo quy địnhvà gửi toàn bộ hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế đến Đội THNVDT để thẩm định. Việckiểm tra, xem xét hồ sơ, xác định trường hợp và tiền thuế được miễn, giảm hoặckhông thuộc trường hợp được miễn, giảm thuế được thực hiện trong thời hạn chậmnhất là 15 ngày, kể cả thời hạn gửi Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) kiểmtra, xác minh thông tin.

2.3. Thẩmđịnh kết quả giải quyết miễn, giảm thuế và ban hành Quyết định/thông báo miễn,giảm thuế

- Đội THNVDT thực hiện thẩm địnhhồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh trong thời hạn chậm nhất khôngquá hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được Phiếu chuyển hồ sơ của ĐộiKK-KTT.

- Đội KK-KTT căn cứ vào kết quảthẩm định của Đội THNVDT, trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt Quyết định miễn,giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh trongthời hạn chậm nhất là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩmđịnh từ Đội THNVDT. Sau khi Lãnh đạo Chi cục Thuế ký Quyết định miễn, giảm thuếhoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế, Đội KK-KTT chuyển cho ĐộiHC-NS-TV-AC.

- Đội HC-NS-TV-AC thực hiện thủtục đăng ký văn bản “đi” theo hướng dẫn tại Quy trình tuyên truyền và hỗ trợNNT và lưu hành Quyết định miễn, giảm thuế/Thông báo không được miễn, giảm thuếcủa hộ kinh doanh cho Đội thuế LXP và các bộ phận có liên quan ngay trong ngàylàm việc, hoặc chậm nhất vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau để các bộ phận thựchiện:

+ Đội KK-KTT căn cứ vào Quyết địnhmiễn, giảm thuế để nhập dữ liệu vào hệ thống và cập nhật Danh bạ quản lý hộkinh doanh, làm căn cứ để xét duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng tháng.

+ Đội thuế LXP nhận Quyết địnhmiễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đã được ký duyệt, cótrách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến hộ kinh doanh ngay trongngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhậnđược Quyết định hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế từ Đội HC-NS-TV-AC.

2.4. Xử lýsố liệu được miễn, giảm thuế

Trên cơ sở Quyết định miễn, giảmthuế đối với hộ kinh doanh, Đội KK- KTT nhập dữ liệu vào hệ thống, hạch toáncác khoản thu liên quan đến hộ kinh doanh và điều chỉnh Sổ bộ thuế đối với hộkinh doanh hàng tháng.

IV. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO

Phòng Tổng hợp - nghiệp vụ - dựtoán chủ trì, phối hợp với phòng Kiểm tra nội bộ thuộc Cục Thuế để thực hiệnkiểm tra việc chấp hành chính sách thuế, lập bộ, tính thuế đối với hộ kinhdoanh tại các Chi cục Thuế.

Chế độ báo cáo thống kê được thựchiện theo Quyết định số 1492/QĐ-TCT ngày 03/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cục trưởng Cục Thuế, Chi cụctrưởng Chi cục Thuế chỉ đạo các bộ phận trong cơ quan thuế thực hiện đầy đủ,đúng trình tự các bước công việc theo Quy trình này và các quy định tại các vănbản pháp luật về thuế có liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinhdoanh.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứuhướng dẫn./.