ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞVĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 374/TTr-SVHTTDL ngày07 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bốkèm theo Quyết định này là 01 (một) thủ tục hành chínhmới ban hànhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. GiaoSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng;thông báo thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy bannhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

(Banhành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục thủ tục hànhchính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thể dục thể thao

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Phần II. Nội dung cụ thể củathủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với cơ sở thể thao tổ chức hoạtđộng Bắn súng thể thao

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh hoạt động thể thao đối với cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thểthao, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; đếnnộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kếtquả TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (số 16, đường Võ ThịSáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

-Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ TTHC:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viếtPhiếu tiếp nhận hồ sơ và trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơhướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

ến ngày hẹntrong Phiếu, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (số 16,đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), nộp lạiPhiếu tiếp nhận hồ sơ và ký nhận Giấy phép.

- Công chức trảkết quả trao Giấy phép cho người đến nhận.

* Thời gian tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sángtừ 7 giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Ngày thứ Bảy, Chủ nhậtvà ngày lễ nghỉ.

Cách thức thựchiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứngnhận.

+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bịcác điều kiện kinh doanh:

. Có đội ngũ cán bộ, nhân viênchuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động.

. Có cơ sở vật chất, trang thiếtbị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao.

. Có nguồn tài chính bảo đảmhoạt động kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khinhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

a) Điều kiện chung về cơ sở vậtchất và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện:

- Có trường bắnphù hợp theo tiêu chuẩn quy định tại Mục b, c, d, đ, e, g, h.

- Âm thanh, tiếngồn không vượt quá giới hạn cho phép về tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.Điểm đo âm thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ hoặc tường baoquanh trường bắn và cửa ra vào của cơ sở thể thao.

- Súng thể thaophải được đăng ký và cấp giấy phépsử dụng theo quy định của pháp luật.

- Có đồng hồ treoở hai đầu tuyến bắn.

- Có phòng y tế,có cơ số thuốc và dụng cụ đảm bảo hoạt động sơ cứu ban đầu.

- Có kho cất giữsúng thể thao đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Có khu vực kiểmtra trang thiết bị tập luyện và thi đấu.

- Có khu vực thayđồ, gửi quần áo, nhà vệ sinh và khu vực để xe.

- Có sổ theo dõiquá trình sử dụng súng, đạn thể thao.

- Có sổ theo dõingười tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú,thời gian tập luyện, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu súng thể thao đang sử dụng.

- Có bảng nội quy,bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

* Đối tượng đượctham gia tập luyện.

* Quy định giờ tậpluyện.

* Các quy định bảođảm an toàn khi tập luyện, thi đấu.

- Có bảng hướngdẫn cách sử dụng súng thể thao; bảng trích dẫn quy định của pháp luật về trách nhiệmcủa vận động viên, huấn luyện viên và các cá nhân có liên quan trong việc sửdụng và bảo quản súng thể thao.

- Đảm bảo thời gianhoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chốngcháy nổ theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo cho ngườitham gia tập luyện và thi đấu phải có quần áo, giầy, găng tay chuyên dụng theotiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

b) Điều kiệnchuyên môn chung cho trường bắn ngoài trời cự ly 50m và cự ly 25m:

- Có tường bao quanhtrường bắn dày ít nhất 20cm, chiều cao không thấp hơn mép trên của hàng ràotrên không phía trước tuyến bắn để đảm bảo an toàn.

- Có tuyến bia vàtuyến bắn song song với nhau, nằm trên cùng độ cao, cứng và bằng phẳng.

- Có bệ bắn nằmsau tuyến bắn; ngăn cách hai bệ bắn bằng màng che, chất liệu trong suốt.

- Hệ thống rào chắntrên không ở phía trước tuyến bắn, được bố trí đảm bảo cho người nằm trên giườngbắn hoặc quỳ ở tuyến bắn không nhìn thấy bầu trời.

- Lối đi riêng từtuyến bắn lên tuyến bia phải có mái che và tường chắn an toàn.

- Khu vực dành chokhán giả ở phía sau tuyến bắn, cách tuyến bắn ít nhất là 5m.

- Bệ bắn và biaphải được đánh số thứ tự, bắt đầu bằng số 01 từ bên trái, các số phải đủ lớn đểcó thể nhìn rõ bằng mắt thường khi đứng ở tuyến bắn, số lẻ và số chẵn có màu đốinhau, không phản quang, không bị che khuất bởi bóng râm.

c) Điều kiệntrường bắn ngoài trời cự ly 50m:

- Chiều dài trườngbắn không nhỏ hơn 60m (trong đó có ít nhất 45m ngoài trời) được thiết kế gồm50m + 2m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khu vực khán giả; chiều rộng trường bắn khôngnhỏ hơn 15m, đảm bảo chứa được không ít hơn 10 bệ bắn.

- Có phễu hoặc tấmchắn đạn đặt sát phía sau bia, làm bằng thép.

- Có máy chạy bia,hoặc tời bia, hoặc cuộn bia dùng để thay bia bắn.

- Giường bắn cóchiều dài 2.2m, chiều rộng 0.8m, chiều cao 0.8m hoặc thảm bắn có chiều dài 200cm,chiều rộng 80cm, độ dày không nhỏ hơn 2mm nhưng không lớn hơn 50mm.

- Tâm bia cao 75cmso với mặt bằng bệ bắn.

- Độ chiếu ánh sángcủa các bia đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 1500 lux.

- Bia bắn đạt tiêuchuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

- Bề mặt bệ bắncó chiều dài không nhỏ hơn 2.5m, chiều rộng không nhỏ hơn 1.2m.

d) Điều kiệntrường bắn ngoài trời cự ly 25m:

- Chiều dài trườngbắn không nhỏ hơn 35m (trong đó có ít nhất 12.5m ngoài trời) được thiết kế gồm25m + 3m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khu vực khán giả; 50m + 2m tuyến bia + 5mtuyến bắn + khu vực khán giả; chiều rộng trường bắn không nhỏ hơn 15m, đảm bảochứa được không ít hơn 2 khung bia.

- Khung bia đạttiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

- Thùng hoặc phễuchắn đạn đặt song song và cách khung bia 1m về phía sau; sát bề mặt phễu chắnđạn là bảng gắn bia sau.

- Bàn đặt súng đạncó chiều dài bề mặt 60cm, chiều rộng bề mặt 50cm và chiều cao điều chỉnh từ 70cmđến 100cm.

- Lưới chắn vỏ đạnphía trước người bắn có chiều dài là 1.6m và chiều rộng 1.2m.

- Có thiết bị tínhthời gian và điều khiển bia đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặcLiên đoàn Bắn súng Việt Nam.

- Tâm bia cao 1.4mso với mặt bằng bệ bắn.

- Có máy chạy bia,hoặc tời bia, hoặc cuộn bia dùng để thay bia bắn.

- Bia bắn đạt tiêuchuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

đ) Điều kiệntrường bắn trong nhà 10m dành cho súng trường hơi và súng ngắn hơi:

- Trường bắn cókích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 20m; chiều dài được thiết kế gồm 10m + 5m tuyếnbắn + khu vực khán giả; chiều rộng đảm bảo chứa được 10 bệ bắn, mỗi bệ bắn rộng1m và cách nhau 1m.

- Bàn bắn có chiềucao 80cm, chiều rộng 60cm, dài suốt tuyến bắn, gắn cố định xuống vạch tuyến bắn.

- Ánh sáng trongcả nhà từ 300 lux đến 500 lux; trước mặt bia từ 1000 lux đến 1500 lux.

- Có máy chạy bia,hoặc tời bia, hoặc cuộn bia dùng để thay bia bắn.

- Bia bắn đạt tiêuchuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

- Tâm bia ở độ cao1.4m so với mặt bằng bệ bắn.

e) Điều kiện trườngbắn trong nhà 10m bia di động:

- Chiều dài trườngbắn không nhỏ hơn 20m được thiết kế gồm 10m + 2m tuyến bia + 5m tuyến bắn + khuvực khán giả. Chiều rộng trường bắn không nhỏ hơn 10m, được chia thành 2 khoangriêng biệt, mỗi khoang rộng 3m đủ chứa 1 khung bia.

- Bia bắn, khungbia đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng ViệtNam.

- Lối đi từ tuyếnbắn lên tuyến bia có vách ngăn an toàn dày ít nhất 2cm, cao ít nhất 2m.

- Bàn bắn có chiềucao 0.8m, đặt cách vạch bắn 10cm về phía trước.

- Ánh sáng chungtrong trường bắn từ 300 lux đến 500 lux; trước mặt bia từ 1000 lux đến 1500lux.

g) Điều kiệntrường bắn đĩa bay:

- Xây dựng hướngbắn theo hướng phía Bắc hoặc Đông - Bắc.

- Trường bắn cókích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 150m.

- Có tường bao quanhtrường bắn cao 3m, dày 30cm.

- Lưới an toàn cao3m đặt ở phía trên tường bao quanh trường bắn.

- Đối với trườngbắn Traap: Có hào để đặt máy phóng đĩa và không ít hơn 15 máy phóng đĩa điềukhiển bằng điện tử hoặc bằng tay.

- Đối với trườngbắn Skeet: Có 02 chòi để đặt máy phóng đĩa; mỗi chòi đặt 01 máy phóng đĩa điềukhiển bằng điện tử hoặc bằng tay.

- Đảm bảo chiềudài từ hào phóng đĩa đến vị trí đứng bắn cách nhau không nhỏ hơn 15m.

- Khoảng cách từvị trí đứng bắn theo hướng bắn đến tường bao quanh không nhỏ hơn 70m.

- Vị trí đứng bắncó diện tích 1m2, phía sau điểm bắn 3m phải có đường di chuyển vịtrí cho người bắn.

- Có rào chắn cáchít nhất 7m ở phía sau đường di chuyển chắn giữa khán giả và khu vực bắn.

- Đĩa bắn làm bằngđất có đường kính 10cm.

h) Điều kiệnxây dựng trường bắn đạn nhựa:

- Trường bắn cókích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 100m.

- Tường bao quanhtrường bắn cao 3m, dày 30cm, phía trên có lưới an toàn cao 3m.

- Bên trong trườngbắn đặt ít nhất 03 ụ bắn bằng một trong các chất liệu: đất, gỗ, nhựa.

i) Điều kiện vềcán bộ, nhân viên chuyên môn:

- Người đứng đầucơ sở thể thao hoạt động Bắn súng thể thao phải có trình độ trung cấp thể dụcthể thao trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn về Bắn súng thể thao do Liên đoànBắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cấp, có lý lịch rõ ràng vàkhông thuộc một trong các trường hợp sau đây:

* Người chưa thànhniên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

* Người bị khởitố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

* Người đang bịtòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề đối với ngành, nghề kinh doanh có điềukiện về an ninh, trật tự, cấm cư trú; người đang chấp hành hình phạt tù; ngườiđang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp đưavào cơ sở giáo dục bắt buộc; người đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính về hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tàisản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩmcủa công dân, của người nước ngoài; viphạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mứctruy cứu trách nhiệm hình sự mà không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chínhtheo quy định tại Khoản 2, Điều 94, Luật xử lý vi phạm hành chính.

* Người có tiềnán mà chưa được xóa án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng; ngườicó tiền án mà chưa được xóa án tích về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe củacon người và các tội khác có liên quan trực tiếp tới ngành, nghề kinh doanh có điềukiện về an ninh, trật tự; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đủthời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

- Có huấn luyệnviên hoặc người hướng dẫn hoạt động chuyên môn bắn súng bảo đảm một trong các tiêuchuẩn sau:

* Là huấn luyệnviên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên môn Bắn súng có đẳng cấp từ cấpI trở lên.

* Có bằng cấp vềchuyên ngành thể dục thể thao môn Bắn súng từ bậc trung cấp trở lên.

* Có chứng nhậnchuyên môn về bắn súng thể thao do Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắnsúng Việt Nam cấp.

Mỗi huấn luyện viên,hướng dẫn viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không nhiều hơn 10 người/đợt.

- Có nhân viên bảovệ kho, nơi cất giữ súng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13, Thông tưliên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18 tháng 10 năm 2013 quy định trangbị, quản lý, sử dụng vũ khí thểthao trong tập luyện và thi đấu thể thao. Cụ thể:

+ Người đượcgiao bảo quản kho, nơi cất giữ vũ khí thể thao phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

. Là công dânViệt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt.

. Có đủ sứckhỏe phù hợp với công việc được giao, được cơ sở y tế từ cấp huyện trở lênchứng nhận.

. Có chứngchỉ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chứng nhậnhuấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

. Nắm vữngnội quy, chế độ quản lý, bảo quản kho, nơi cất giữ vũ khí thể thao.

+ Được tậphuấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chứngnhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người được giao bảo quản kho,nơi cất giữ vũ khí thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp vớiTổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội tổ chức.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của LuậtThể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, Thể thao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủyban Thể dục, Thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/6/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạtđộng của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

- Thông tư liêntịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch và Bộ Công an quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thểthao trong tập luyện và thi đấu thể thao.

- Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhândân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổchức và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.