ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÂNCÔNG CÔNG TÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2011 - 2016)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủtịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bầu thànhviên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bầu chức vụChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011, Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh LâmĐồng nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi lấy ý kiến của các thànhviên UBND tỉnh và thống nhất trong Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Những nguyên tắc phâncông công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo vàđiều hành công việc của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 124 và 127 của Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003, cùng với tập thể UBND tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt độngcủa UBND tỉnh trước Chính phủ và HĐND tỉnh. Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịchgiúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên trong từnglĩnh vực của UBND tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch và các thànhviên khác của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 124 củaLuật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 và nhiệm vụ, quyền hạn doChủ tịch UBND tỉnh phân công. Kịp thời báo cáo xin ý kiến Chủ tịch những vấn đềquan trọng. Các công việc có liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ độngphối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch xemxét quyết định.

3. Mỗi thành viên của UBND tỉnhchịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác được giao trước HĐND, UBND tỉnhvà cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBNDtỉnh trước Chính phủ và HĐND tỉnh.

4. Khi vắng mặt tại trụ sở làm việccủa UBND tỉnh và xét thấy cần thiết, Chủ tịch ủy nhiệm một Phó Chủ tịch thaymặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND tỉnh và giải quyết công việc do Chủtịch phụ trách.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặckhi có Phó Chủ tịch đi vắng thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc do Phó Chủtịch phụ trách.

Điều 2. Phân công công việc cụthể

1. Chủ tịch UBND tỉnh NguyễnXuân Tiến

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quyđịnh tại Điều 127 - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; lãnhđạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaUBND tỉnh. Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau đây:

a) Phụ trách chung và các lĩnh vựccông tác: quy hoạch, kế hoạch; đầu tư, ngân sách; quốc phòng, an ninh; phòngchống tham nhũng; an toàn giao thông; cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; chỉđạo chung về công tác dân tộc, tôn giáo; đối ngoại; thi đua khen thưởng, kỷluật.

b) Giữ mối quan hệ với Thường trựcTỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốchội tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Kiêm nhiệm một số chức danh cácBan chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh;Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luật tỉnh; Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh.

d) Phụ trách, theo dõi các sở,ngành:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công an tỉnh;

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Tư pháp;

- Thanh tra tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

e) Theo dõi thành phố Đà Lạt, thànhphố Bảo Lộc, huyện Đơn Dương.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐoànVăn Việt

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBNDtỉnh về công tác tổng hợp của UBND tỉnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo.

b) Phụ trách các lĩnh vực văn hóa -xã hội, bao gồm: lao động thương binh và xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; vănhóa, thể dục thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; công tác tôn giáo; báochí, phát thanh truyền hình; thông tin truyền thông; đầu tư, xây dựng cơ bản,bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vilĩnh vực công tác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách và vốnđầu tư nước ngoài).

c) Giữ mối quan hệ với các đoàn thểvà các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh cácBan chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịchUBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luậttỉnh.

e) Phụ trách, theo dõi các sở,ngành:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Lao động - Thương binh và xãhội;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xâydựng khu văn hóa - thể thao;

- Ban Quản lý khu du lịch hồ TuyềnLâm;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

g) Theo dõi các huyện: Di Linh, BảoLâm, Đam Rông.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh NguyễnVăn Yên

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBNDtỉnh về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; cơ chế, chính sách thu hút đầutư, công tác tổng hợp, theo dõi đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốnODA, FDI.

b) Phụ trách các lĩnh vực công tác:Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng, hải quan, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhânvà các thành phần kinh tế khác, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; đầu tư, xâydựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự ánthuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoàingân sách và vốn đầu tư nước ngoài).

c) Kiêm nhiệm một số chức danh cácBan chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịchUBND tỉnh; Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh,Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

d) Phụ trách, theo dõi các sở,ngành:

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế;

- Kho bạc;

- Cục Thống kê;

- Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thươngmại và Du lịch;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xãhội, các ngân hàng thương mại;

- Liên minh các Hợp tác xã tỉnh;

- Chi Cục Hải quan Đà Lạt;

- Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Điện lực Lâm Đồng.

e) Theo dõi các huyện: Đức Trọng,Lâm Hà, Lạc Dương.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vựccông tác: nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân tộc, tài nguyên và môi trường,công nghiệp, thương mại, xây dựng, giao thông vận tải, phòng chống lụt bão vàtìm kiếm cứu nạn, cấp thoát nước; theo dõi đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường,giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực côngtác nêu trên (bao gồm nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách và vốn đầu tư nướcngoài).

b) Kiêm nhiệm một số chức danh cácBan chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Chủ tịchUBND tỉnh; Trưởng các ban: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn,Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng và PCCCR, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án sôngĐồng Nai; Chủ tịch Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh.

c) Phụ trách, theo dõi các sở,ngành:

- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Dân tộc;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà;

d) Theo dõi các huyện: Đạ Huoai, ĐạTẻh, Cát Tiên.

5. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốcCông an tỉnh Nguyễn Đức Hiệp

a) Phụ trách Công an.

b) Phối hợp theo dõi thành phố ĐàLạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đơn Dương.

6. Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huytrưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Trương Văn Dũng

a) Phụ trách Quân sự.

b) Phối hợp theo dõi các huyện: DiLinh, Bảo Lâm, Đam Rông.

7. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ Nguyễn Văn Hùng

a) Phụ trách công tác tổ chức.

b) Phối hợp theo dõi huyện: ĐứcTrọng, Lâm Hà, Lạc Dương.

8. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốcSở Kế hoạch và đầu tư Phan Văn Đa

a) Phụ trách Kế hoạch đầu tư.

b) Phối hợp theo dõi các huyện: ĐạHuoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

9. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh vănphòng UBND tỉnh Phùng Khắc Đồng

a) Phụ trách công tác Văn phòngUBND tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm phối hợp côngtác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Điều 3. Phân công theo dõi cáclĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm và địa bàn trọng điểm

1. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theodõi chung về các lĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm và địa bàn trọngđiểm.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trựctiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực đột phá, các công trình trọng điểm, địa bàntrọng điểm theo phân công phụ trách.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012và văn bản số 2130/UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh.

Các thành viên Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trongtỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (HC, TH, VIII);
- Ban Chỉ đạo Tây nguyên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ban Đảng; các Ban HĐND tỉnh;
- VPTU; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Như điều 4;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cơ quan Trung ương tại địa phương;
- Trung tâm Công báo; Web VP;
- Lãnh đạo Văn phòng và các CV;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến