BỘ CÔNG NGHIỆP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 169/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT – MAY HUẾ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việcchuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam (Tờ trình số 2249/TTr-TCT ngày09 tháng 12 năm 2004), Phương án cổ phần hóa Công ty Dệt – May Huế và Biên bảnthẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 09 tháng12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức– Cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phươngán cổ phần hóa Công ty Dệt – May Huế (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổngcông ty Dệt – May Việt Nam)gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phầnlà 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước:51,00%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho ngườilao động trong Công ty: 49,00%

Trị giá một cổ phần: 100.000đồng.

2. Giá trị thực tế củaCông ty Dệt – May Huế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hóa(Quyết định số 3012/QĐ-TCKT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ công nghiệp) là537.766.562.815 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công tylà 30.896.330.356 đồng.

3. Ưu đãi cho người laođộng trong Công ty

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho3.010 lao động trong Công ty là 205.800 cổ phần với giá trị ưu đãi là6.174.000.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 159 lao động nghèo là15.930 cổ phần, trị giá 1.115.100.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hóa, đàotạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáoTổng công ty Dệt – May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệttheo các quy định hiện hành.

Điều 2: Chuyển Công tyDệt – May Huế thành Công ty cổ phần Dệt – May Huế.

- Tên giao dịch quốc tế: HUETEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: HUEGATEX;

- Trụ sở chính: xã Thủy Dương,huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Điều 3: Công ty cổ phầnkinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuấtnhập khẩu các mặt hàng, sản phẩm dệt may;

- Nhuộm và hoàn tất vải sợi;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩuthiết bị, nguyên vật liệu thuộc ngành dệt may và các mặt hàng tiêu dùng, thủcông, mỹ nghệ, nông, lâm, hải sản;

- Kinh doanh trang thiết bị vănphòng, thiết bị tạo mẫu thời trang, phương tiện vận tải và các thiết bị điện,điện tử.

- Kinh doanh địa ốc, khách sạn,nhà nghỉ;

- Kinh doanh các ngành nghề khácphù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Công ty cổ phầnDệt – May Huế là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng kýkinh doanh; đuợc sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theoquy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần vàLuật doanh nghiệp.

Điều 5: Tổng công ty Dệt– May Việt Namcó trách nhiệm chỉ đạo Công ty Dệt – May Huế tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đạihội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởngCông ty Dệt – May Huế có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đềnkhi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị vàTổng giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6: Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt – May Huếvà Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt – May Huế chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thúy