ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 169/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN XỬ LÝ VÀ KIỂM TRA XỬ LÝ VẬT TƯ TỒN KHO Ứ ĐỌNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm1983.
- Để tổ chức thực hiện quyết định số 177/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày26-5-87 về việc xử lý và kiểm tra xử lý vật tư tồn kho, ứ đọng ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1.- Thành lập Bankiểm tra và xử lý vật tư tồn kho ứ đọng của thành phố gồm các đồng chí:

Trưởng Ban : Đồng chí Lê KhắcBình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Phó Trưởng Ban thường trực :Đồng chí Dương Văn Bé, Giám đóc Công ty VTTH-TP

Phó Ban : Đồng chí Nguyễn TấtTố, Cục Phó Cục Thống kê thành phố

Các Ủy viên thường trực :

- Đ/c Nguyễn Hữu Danh, Phó giámđốc Sở Tài chánh.

- Đ/c Huỳnh Văn Kĩnh, Phó Chủ nhiệmỦy ban Vật giá TP.

- Đ/c Nguyễn Văn Kế, Trưởngphòng Ủy ban Kế hoạch TP.

Các Ủy viên :

1- Đ/c Phó Chủ nhiêm Ủy ban Khoahọc Kỹ thuật TP.

2- Các đồng chí Phó Giám đốc phụtrách vật tư của Sở Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, thương nghiệp, Giao thôngvận tải, Tổng Công ty xuất nhập khẩu TP.

ĐIỀU 2.- Ban kiểm tra vàxử lý vật tư tồn kho ứ đọng của thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn :

- Chỉ đạo và kiểm tra công tácxử lý vật tư tồn kho ứ đọng đối với các Sở ngành, các quận, huyện và các đơn vịcơ sở của thành phố.

- Trưởng Ban xử lý và kiểm traxử lý vật tư tồn kho ứ đọng được trực tiếp hoặc ủy quyền cho các thành viêntrong Ban đến bất kỳ cơ sở nào thuộc bất kỳ Sở ngành và quận huyện nào của thànhphố để kiểm tra và xử lý ngay tại chỗ mọi loại vật tư, thiết bị tồn kho ứ đọngtheo đúng quyền hạn của mình.

- Đề xuất việc sửa đổi chế độ,chính sách quản lý vật tư nhằm sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả trên cơ sở kinhdoanh vật tư, giảm đến mức thấp nhất vật tư ứ đọng, chậm luân chuyển.

Trong quá trình kiểm tra xử lývật tư tồn kho ứ đọng nếu có những việc ngoài nhiệm vụ của Ban thì chuyển tàiliệu cho cơ quan có liên quan xử lý tiếp, đồng thời báo cáo cho Ủy ban nhân dânthành phố.

Bộ phận thường trực giúp việccho Ban là bộ máy Cộng ty vật tư tổng hợp thành phố, khi cần thiết được huyđộng thêm cán bộ nghiệp vụ thuộc các cơ quan là thành viên của Ban

ĐIỀU 3.- Các sở ngành :Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Xây dựng, Thủy lợi, Thương nghiệp, Giaothông vận tải, Tổng Công ty xuất nhập khẩu, Công ty Vật tư tổng hợp v.v… và cácquận, huyện thành lập Ban kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng của mình.

Các cơ sở của quân đội và côngan tiến hành kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng theo hướng dẫn của Bộ Quốcphòng và Bộ Nội vụ.

ĐIỀU 4.- Đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí thủ trưởng các Sở ngành ởthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đồng chí có tên trên ởđiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH / THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết