ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về giá cước vận tải ở địa phương

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương theo đề nghị của Sở Tài chính – Vật giá tại tờ trình số 45/TC-VG , ngày 30 tháng 3 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về mức giá cước vận tải hàng hóa và hành khách ở địa phương:

1. Vận tải hành khách nội tỉnh bằng ô tô giá cước bình quân là: 110đ/4km.

2. Vận tải hàng hóa bằng ô tô giá cước bình quân tối đa là: 920đ/T.km.

Điều 2. Mức giá cước vận tải hàng hóa ghi ở Điều 1 được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp thuê ngoài hoặc tự vận chuyển không được hạch toán chi phí vượt quá mức giá cước quy định của tỉnh.

Điều 3. Giao cho Sở Tài chính – Vật giá, Sở Giao thông vận tải, Bưu điện hướng dẫn cụ thể hóa giá cước vận chuyển của từng tuyến đường, bậc hàng, và phụ phí, vận tải theo hướng hiện hành của trung ương.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, Giám đốc Sở Tài chính – vật giá, Sở Giao thông vận tải, Bưu điện, Giám đốc công ty vận tải thủy bộ, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/4/1992./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm