UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤPTHU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày17/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thuphí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 1589/TTr-STNMT ngày 07/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thu phí bảo vệ môitrường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

- Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện thu phíbảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các đối tượng nộp phí gồm:

+ Đối tượng nộp phí có lượng nước thải trungbình từ 30m3/ngày trở lên;

+ Đối tượng nộp phí có lượng nước thải trungbình nhỏ hơn 30m3/ngày thuộc Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến cónước thải chứa kim loại, có hồ sơ môi trường thuộc cấp tỉnh quản lý.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổchức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các đối tượngnộp phí có lượng nước thải trung bình nhỏ hơn 30m3/ngày có hồ sơ môi trườngthuộc cấp huyện quản lý và không thuộc Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chếbiến có nước thải chứa kim loại.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai thực hiện; đồng thời,có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải công nghiệp theo phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trườngcấp huyện.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường,Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Khobạc nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu