UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số: 1380/TC-HCSN ngày 19/6/2006 về việc đề xuất mức thu học phí lớp đào tạo tin học chương trình A của Trung tâm công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và sử dụng tiền học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh như sau:

- Mức thu:

+ Học phí: 450.000 đồng/khoá học 3 tháng (80 giờ)/học viên.

+ Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 40.000 đồng/lần dự thi/ học viên.

- Về sử dụng: Toàn bộ số khoản thu nói trên được để lại cho đơn vị để chi cho công tác giảng dạy và học tập; chi tổ chức thi và cấp chứng chỉ; chi sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; chi công tác đào tạo; chi phí quản lý 5% trên tổng số thu và chi các khoản khác có liên quan đến công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện