ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 169/TTr-STP ngày 04/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèmtheo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:01 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã có Kế hoạch tổ chức soạnthảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theođúng thời gian dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triểnkhai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnhnăm 2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT (Đạt 09/9).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Quý IV/2013