UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1693 / QĐ-GTCC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo

 trên địa bàn thành phố

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về công tác quản lý giá;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài Chính Vật giá – Giao thông công chính số 228/TC-VG-GTCC ngày 14/9/1998: điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo trên địa bàn thành phố;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày 22 tháng 9 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo do Công ty Đường bộ Hải Phòng quản lý (có biểu cước cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1998.

Điều 3.Các ngành Tài chính, Giao thông hướng dẫn Công ty đường bộ tổ chức tốt việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu cước phà theo Thông tư số 62/LBTC-GT ngày 23/7/1993.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài Chính, Giao thông công chính, Giám đốc Công ty đường bộ Hải Phòng cùng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách