BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1693-QĐ/PC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 1973

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ ÁPDỤNG MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY KHÔNG CÒN THÍCH HỢP VỚI THỜI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Để phục vụ yêu cầu tăng cườngquản lý các mặt công tác của ngành;
Xét một số văn bản pháp quy của Bộ ban hành trước đây để áp dụng trong thờichiến nay không còn thích hợp trong tình hình mới;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nayđình chỉ những văn bản pháp quy đã ban hành trong thời kỳ chiến dưới đây:

- Thông tư số 12-PC ngày 21-6-1965của Bộ quy định những biện pháp phòng không và bảo đảm an toàn giao thông đườngbộ;

- Thông tư số 18-PC ngày 24-12-1965của Bộ quy định những biện pháp phòng không và bảo đảm an toàn giao thông đườngsông;

- Thông tư số 5-PC ngày 3-9-1965của Bộ quy định những biện pháp phòng không và bảo đảm an toàn giao thông đườngbiển;

- Thông tư số 4-PC ngày 14-2-1965của Bộ quy định việc bão dưỡng và sửa chữa ôtô trong vùng có chiến sự;

- Thông tư số 2-PC ngày 19-5-1967của Bộ hướng dẫn vận dụng trong thời chiến điều 15 của bản Điều lệ vềquản lý các phương tiện vận tải đường sông và thuyền buồm đi biển….. ban hànhkèm theo nghị định số 47-NĐ ngày 12-6-1958 của Bộ Giao thông và bưu điện;

- Thông tư số 3-PC ngày 22-5-1967của Bộ hướng dẫn cách vận dụng nguyên tắc trả trước tiền cước vận tải trongtình hình cả nước có chiến tranh.

- Thông tư số 1586-PC ngày 4-6-1968của Bộ quy định viêc đơn giãn đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải đườngsông.

Điều 2.- ÔngChánh Văn phòng Bộ, các ông thủ trưởng Tổng Cục, các Cục, Vụ, Viện Ban, Ty trựcthuộc Bộ, các ông giám đốc, Trưởng Ty, các Sở, Ty giao thông vận tải chịu tráchnhiệm thi hành.

BỘ TRƯỞNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Phan Trọng Tuệ