ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015)CỦA HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định củaChính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về Thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ V/v Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Công văn số 1700/UBND-KT ngày 07/6/2013 của UBND Tỉnh về Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp Tỉnh trên địa bàn cấphuyện;

Xét đề nghị của UBND huyệnĐồng Xuân (tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 22/8/2013), đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 349/TTr-STNMT ngày 17/9/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Xuân với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Đơnvị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

106.866,12

100,00

106.866,12

-

106.866,12

100,00

1

Đất nông nghiệp

78.212,38

73,19

85.538,16

3.638,96

89.177,12

83,45

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa nước.

2.042,77

2.019,57

260,53

2.280,10

2,13

Trong đó: chuyên lúa (2 vụ).

1.311,20

1,23

1.629,86

-

1.629,86

1,53

1.2

Đất trồng cây lâu năm.

1.438,56

1,35

4.921,36

-

4.921,36

4,61

1.3

Đất rừng phòng hộ.

34.311,94

32,11

36.125,58

-

36.125,58

33,80

1.4

Đất rừng đặc dụng.

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất.

27.015,46

25,28

31.598,47

2.868,77

34.467,24

32,25

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản.

2,68

-

19,68

-

19,68

0,02

1.7

Đất nông nghiệp khác.

13.400,97

12,54

10.853,50

509,66

11.363,16

10,63

2

Đất phi nông nghiệp

3.554,04

3,33

6.310,95

434,51

6.745,46

6,31

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN.

13,56

0,01

16,52

-

16,52

0,02

2.2

Đất quốc phòng.

25,76

0,02

1.382,76

-

1.382,76

1,29

2.3

Đất an ninh.

320,45

0,30

866,50

-

866,50

0,81

2.4

Đất cụm công nghiệp.

-

-

40,00

-

40,00

0,04

2.5

Đất sản xuất, kinh doanh.

47,33

0,04

100,21

0,09

2.6

Đất sản xuất vật liệu XDGS.

2,45

-

32,43

0,03

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản.

48,63

0,05

63,62

13,15

76,77

0,07

2.8

Đất di tích, danh lam TC.

0,60

-

0,60

-

0,60

-

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH.

0,90

-

15,90

10,00

25,90

0,02

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng.

6,57

0,01

6,57

0,73

7,30

0,01

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa.

46,58

0,04

54,11

38,55

92,66

0,09

2.12

Đất sông suối và MNCD.

1.734,96

1,62

1.884,74

1,76

2.13

Đất phát triển hạ tầng.

838,97

0,79

1.527,55

76,54

1.604,09

1,50

3

Đất chưa sử dụng đưa vào SD

-

-

9.663,54

4.492,62

14.156,16

13,25

4

Đất chưa sử dụng còn lại

25.099,70

23,49

15.017,01

-4.073,47

10.943,54

10,24

5

Đất đô thị

2.111,21

1,98

2.111,21

-

2.111,21

1,98

Trong đó: Đất ở đô thị.

56,18

0,05

93,36

-

93,36

0,09

6

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

-

-

-

-

7

Đất khu, điểm du lịch

20,00

-

-

20,00

0,02

8

Đất khu dân cư nông thôn

468,65

0,44

617,16

0,58

Trong đó: Đất ở nông thôn.

411,10

0,38

521,62

0,49

2. Diện tích chuyển mụcđích sử dụng đất:

Đơnvị tính: Ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

2.608,22

2.339,87

268,35

1.1

Đất trồng lúa nước.

44,23

38,81

5,42

Trong đó: đất chuyên trồng lúa.

34,81

30,22

4,59

1.2

Đất trồng cây lâu năm.

64,53

63,27

1,26

1.3

Đất rừng phòng hộ.

205,78

205,78

-

1.4

Đất rừng sản xuất.

1.284,20

1.250,62

33,58

1.5

Đất nông nghiệp khác.

1.009,48

781,39

228,09

2

Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

18,95

8,95

10,00

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp.

18,95

8,95

10,00

3. Diện tích đất chưa sửdụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơnvị tính: Ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

13.553,41

6.045,82

7.507,59

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm.

3.549,00

316,64

3.232,36

1.2

Đất rừng phòng hộ.

2.019,42

192,41

1.827,01

1.3

Đất rừng sản xuất.

7.520,82

5.072,60

2.448,22

1.4

Đất nông nghiệp khác.

464,17

464,17

-

2

Đất phi nông nghiệp

602,75

564,49

38,26

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng.

16,50

16,50

-

2.2

Đất an ninh.

300,00

300,00

-

2.3

Đất sản xuât, kinh doanh.

22,74

22,74

-

2.4

Đất sản xuât vật liệu xây dựng, gốm sứ.

13,80

13,80

-

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản.

27,00

14,00

13,00

2.6

Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH.

15,00

15,00

-

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa.

30,53

30,53

-

2.8

Đất phát triển hạ tầng.

159,48

138,46

21,02

-

Đất giao thông.

136,31

115,29

21,02

-

Đất thủy lợi.

21,95

21,95

-

-

Đất cơ sở văn hóa.

0,12

0,12

-

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo.

1,10

1,10

-

2.9

Đất ở đô thị.

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp khác còn lại.

16,18

11,94

4,24

3

Đất đô thị

-

-

-

4

Đất khu du lịch

20,00

20,00

-

5

Đất khu dân cư nông thôn

Trong đó: Đất ở nông thôn

16,18

11,94

4,24

Vị trí các khu vực đất phảichuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020, tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân xác lập ngày 22tháng 8 năm 2013. Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) củahuyện Đồng Xuân.

Điều 2. Xét duyệt kếhoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Đồng Xuân với các chỉ tiêuchủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích cácloại đất trong kỳ kế hoạch

Đơnvị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

78.212,38

78.785,04

78.933,54

79.509,59

81.638,74

81.922,24

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước.

DLN

2.042,77

2.048,32

2.079,53

2.315,51

2.312,61

2.285,52

1.2

Đất trồng cây lâu năm.

CLN

1.438,56

1.483,87

1.482,21

1.682,11

1.664,37

1.680,26

1.3

Đất rừng phòng hộ.

RPH

34.311,94

34.311,94

34.311,94

34.116,53

34.116,51

34.298,57

1.4

Đất rừng đặc dụng.

RDD

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất.

RSX

27.015,46

28.794,19

28.953,70

29.642,20

31.601,57

32.062,60

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản.

NTS

2,68

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

1.7

Đất nông nghiệp khác.

13.400,97

12.142,68

12.102,12

11.749,20

11.939,64

11.591,25

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.554,04

3.888,43

3.899,70

4.632,64

4.780,83

6.454,49

Trong đó:

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

13,56

14,62

14,22

15,65

15,60

15,57

2.2

Đất quốc phòng.

CQP

25,76

25,76

25,76

25,76

25,76

1.363,56

2.3

Đất an ninh.

CAN

320,45

320,44

320,44

865,85

865,60

865,90

2.4

Đất cụm công nghiệp.

SKK

-

-

-

-

-

30,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

SKC

47,33

49,04

49,03

49,03

55,66

89,37

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ.

SKX

2,45

2,13

2,13

2,13

22,93

32,43

2.7

Đất cho hoạt động KS.

SKS

48,63

48,62

48,62

48,62

63,77

63,77

2.8

Đất di tích danh thắng.

DDT

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại.

DRA

0,90

0,90

0,90

18,40

25,90

25,90

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng.

TTN

6,57

7,15

7,15

7,30

7,30

7,30

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa.

NTD

46,58

58,88

58,88

82,78

90,78

92,66

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng.

SMN

1.734,96

1.904,65

1.903,71

1.903,71

1.901,06

1.900,38

2.13

Đất phát triển hạ tầng.

DHT

838,97

981,91

995,51

1.115,85

1.193,13

1.441,12

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa.

DVH

3,58

4,60

4,14

13,07

17,80

45,09

-

Đất cơ sở y tế.

DYT

3,40

3,41

3,41

3,82

4,78

5,11

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo.

DGD

50,85

51,58

52,44

60,83

66,93

67,43

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao.

DTT

6,45

4,61

4,61

15,41

19,91

31,53

2.14

Đất ở đô thị.

56,18

56,04

55,97

58,63

66,86

75,42

2.15

Đất phi nông nghiệp khác còn lại.

411,10

417,69

416,78

438,33

445,88

450,51

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại.

25.099,70

24.192,65

24.032,88

22.723,89

20.446,55

18.489,39

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

907,05

159,77

1.308,99

2.277,34

1.957,16

4

Đất đô thị

DTD

2.111,21

2.111,21

2.111,21

2.111,21

2.111,21

2.111,21

5

Đất khu bảo tồn TN

DBT

-

-

-

-

-

-

6

Đất khu du lịch

DDL

-

-

-

-

-

20,00

7

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

468,65

499,08

499,28

518,28

531,16

561,56

Trong đó: Đất ở nông thôn.

411,10

417,69

416,78

438,33

445,88

450,51

2. Diện tích đất chuyểnmục đích sử dụng đất

Đơnvị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.339,87

240,82

10,43

398,65

118,77

1.571,20

1.1

Đất trồng lúa nước.

DLN/PNN

38,81

3,28

1,89

0,65

5,90

27,09

1.2

Đất trồng cây lâu năm.

CLN/PNN

63,27

47,11

1,66

0,10

5,29

9,11

1.3

Đất rừng phòng hộ.

RPH/PNN

205,78

-

-

195,41

0,02

10,35

1.4

Đất rừng đặc dụng.

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất.

RSX/PNN

250,62

9,96

2,56

86,20

6,38

1.145,52

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản.

NTS/PNN

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp khác.

781,39

180,47

4,32

116,29

101,18

379,13

2

Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

8,95

-

-

8,95

-

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, và đất nông nghiệp khác.

RSX/NKR

8,95

-

-

-

8,95

-

3. Kế hoạch đất chưa sửdụng đưa vào sử dụng

Đơnvị tính: Ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (2011-2015)

Phân theo theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.045,82

812,22

158,93

974,70

2.245,27

1.854,70

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm.

CLN

316,64

89,44

-

200,00

2,20

25,00

1.2

Đất rừng phòng hộ.

RPH

192,41

-

-

-

-

192,41

1.3

Đất rừng sản xuất.

RSX

5.072,60

557,72

158,93

774,70

1.974,70

1.606,55

1.4

Đất nông nghiệp khác.

464,17

165,06

-

-

268,37

30,74

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

564,49

94,83

0,84

334,29

32,07

102,46

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng.

CQP

16,50

-

-

-

-

16,50

2.2

Đất an ninh.

CAN

300,00

-

-

300,00

-

-

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

SKC

22,74

1,74

-

-

1,00

20,00

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ.

SKX

14,00

-

-

-

14,00

-

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản.

SKS

13,80

-

-

-

6,80

7,00-

2.6

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại.

DRA

15,00

-

-

12,50

2,50

-

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa.

NTD

30,53

8,43

-

20,10

-

2,00

2.8

Đất phát triển hạ tầng.

DHT

138,46

80,40

0,84

1,19

7,77

48,26

2.8.1

Đất giao thông.

DGT

115,29

58,45

0,84

-

7,74

48,26

2.8.2

Đất cơ sở văn hóa.

DVH

0,12

-

-

0,09

0,03

-

2.8.3

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo.

DGD

1,10

-

-

1,10

-

-

2.9

Đất phi nông nghiệp khác.

11,94

2,74

-

0,50

-

8,70

3

Đất khu du lịch

DDL

20,00

-

-

-

-

20,00

4

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

11,94

2,74

-

0,50

-

8,70

Điều 3. Căn cứ vào Quyếtđịnh này, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấttheo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đấtcho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt;việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thốngnhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xãhội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huyđộng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất củahuyện.

2.Xác định ranhgiới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảovệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp,đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạođất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâmnghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.

3. Tăng cường công tác tuyêntruyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sửdụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triểnbền vững.

4. Chủ động thu hồi đấttheo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diệntích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn chophát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồngthời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diệntích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giáquyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Quản lý sử dụng đấttheo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sửdụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đôthị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đaitheo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đấtnhưng không sử dụng.

6. Định kỳ hàng năm, Ủyban nhân dân huyện Đồng Xuân có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất về Ủy ban nhân dân Tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Hội đồngnhân dân Tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân và Thủ trưởng cáccơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự