UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1696/ QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời quy chế khen thưởng thi đua

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Theo Đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời quy chế khen thưởng thi đua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký. Mọi quy định khen thưởng trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, thủ trưởng các ban, ngành, các cấp, các đơn vị trực thuộc thành phố, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng