ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1696/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦYBAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhQuảng Ninh tại Tờ trình số 389/TTr-TNMT ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnhvực quản lý môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhan dân cấpHuyện, tỉnh Quảng Ninh (có danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hànhchính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban Ngành trựcthuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V0, V4, KSTT1-3;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔIBỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNGNINH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục Cấp thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Do ban hành mới Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011.