UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục phápluật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luậtnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 (sau đây gọi là “Ngày phápluật”);

Xét Tờ trình số 754/TTr-STP ngày 03 tháng 10năm 2013 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện Ngày pháp luật, năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịutrách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủtịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGÀYPHÁP LUẬT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND , ngày 21/10/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luậtnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi là “Ngày pháp luật”) năm2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhândân hiểu biết và có nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật”;giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; làm cho“Ngày pháp luật” trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng đối vớicác cơ quan, đơn vị, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp vàpháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần đẩy mạnh và nâng cao chấtlượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2013 và những năm tiếptheo.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa,yêu cầu về “Ngày pháp luật” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” phải đượcthực hiện đồng bộ, gắn kết với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng phổ biến,giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiếtthực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁCKHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Chủ đề:

"Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiếnpháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Các khẩu hiệu:

- "Sống và làm việc theo Hiến pháp và phápluật".

- "Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, phápluật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng,văn minh".

- "Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụcủa mọi công dân".

- "Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nétđẹp văn hoá của mỗi người dân".

- "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫuchấp hành và bảo vệ pháp luật".

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng cáckhẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề “Ngày pháp luật”, gắn với lĩnh vực của cơquan, đơn vị địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁPLUẬT:

1. Nội dung:

Ngày pháp luật năm 2013 được tổ chức với nộidung cụ thể như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩacủa “Ngày pháp luật”;

b) Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vaitrò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; vềnhững quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhữngđạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luậntại kỳ họp lần thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửađổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)...;

c) Các sở, ban, ngành tập trung phổ biến, giáodục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhànước của ngành, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích vànghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó cócác nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá,xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý viphạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật;

d) Các sở, ban ngành tỉnh; huyện, thị xã, thànhphố và UBND các xã, phường, thị trấn, ngoài những nội dung quy định tại cácĐiểm a, b, c nêu trên, lựa chọn để phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hànhpháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm như:Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia; phòng, chống tham nhũng, an toàn giaothông, an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính... qua đó, giáo dục, vận độngcán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giácchấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật;

e) Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật; phổbiến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của cơ quan, đơn vị, từđó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiếnpháp và pháp luật;

f) Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể,cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xâydựng, thực thi pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức:

a) Tăng thời lượng, tích cực xây dựng các chuyêntrang, chuyên mục, toạ đàm, phóng sự, tin, bài, ảnh, đối thoại, trả lời phỏngvấn và các hình thức phù hợp khác về “Ngày pháp luật” trên các phương tiệnthông tin đại chúng;

b) Tuỳ tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vịmà tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức phù hợp như:Hội nghị, hội thảo, toạ đàm, biên soạn tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu phápluật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật…..;

c) Lồng vào các hoạt động "Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá", "Xây dựng nông thôn mới", Năm antoàn giao thông, triển khai Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnhban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở…để phổbiến, giáo dục pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xâydựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành phápluật năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

e) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ độngtrực quan về chủ đề “Ngày pháp luật”, khẩu hiệu “Ngày pháp luật” năm 2013 quahệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ…. trên các tuyến đường chính, các khutrung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tàiliệu về thực hiện “Ngày pháp luật”;

Các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặttrận tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, đoàn Luật sư tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã,tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp vớiđặc thù của cơ quan, đơn vị mình để triển khai “Ngày pháp luật” đảm bảo hiệuquả. Riêng trong ngày 09/11/2013 các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnhtập trung thực hiện một trong các hình thức như: Tổ chức tuyên truyền trên các phươngtiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hộithảo về: Ngày pháp luật” và các nội dung liên quan tới chủ đề “Ngày pháp luật”.Thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện “Ngày pháp luật” với các hoạtđộng của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

3. Thời gian:

Thời gian triển khai “Ngày pháp luật” được tổchức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức caođiểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy).

4. Kinh phí:

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặttrận tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, đoàn Luật sư; Uỷ ban nhân dân cấp huyện bố tríkinh phí triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong phạm vi dự toán ngân sáchnhà nước được giao trong năm 2013; trong trường hợp không đảm bảo được kinh phítriển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đượcgiao trong năm 2013 thì sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dụcpháp luật năm 2013.

5. Trách nhiệm thực hiện:

5.1. Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoànthể tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật”; đôn đốc, hướng dẫn cơquan, đơn vị; UBND cấp huyện tổ chức “Ngày pháp luật”. Tổng hợp, báo cáo tìnhhình thực hiện “Ngày pháp luật” trong phạm vi toàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBNDvà Bộ Tư pháp. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp biên soạn một số tài liệu, lôgô, pa nô, áp phích về “Ngày pháp luật” để các cơ quan, đơn vị tham khảo sửdụng.

5.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn cáccơ quan báo chí tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động “Ngày pháp luật”.

5.3. Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, BáoVĩnh Long: Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về“Ngày pháp luật”.

5.4. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Tổ chứctreo băng rôn, pa nô, áp phích tại Quảng trường Vĩnh Long, các đường phố chínhcủa thành phố Vĩnh Long nhằm cổ động cho việc hưởng ứng “Ngày pháp luật”

5.5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Trêncơ sở nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện“Ngày pháp luật”; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc tổ chứctriển khai “Ngày pháp luật”.

Cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh có tráchnhiệm tham mưu giúp cơ quan, đơn vị triển khai “Ngày pháp luật”. Lựa chọn khẩuhiệu phù hợp quy định tại Mục 2 phần II của Kế hoạch này treo trước cơ quan,đơn vị trong suốt tuần lễ triển khai “Ngày pháp luật” (từ ngày 04/11 đến ngày10/11).

5.6 Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: Có trách nhiệmhướng dẫn các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiêu chuẩn, trìnhtự, thủ tục biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xâydựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật.

5.7. Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh:

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhtrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức“Ngày pháp luật” cho các tổ chức thành viên, nhất là đối với các tổ chức chínhtrị - xã hội, Hội Luật gia, đoàn Luật sư trong đó, đề nghị quan tâm chỉ đạo Uỷban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân nghiêmchỉnh chấp hành pháp luật.

5.8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố:

Trên cơ sở Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khaithực hiện với hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánhgiá việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm là đầu mối tham mưugiúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai các hoạt động “Ngày pháp luật”tại địa phương.

6. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai “Ngàypháp luật” năm 2013:

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện cótrách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” của cơ quan,đơn vị mình và gửi Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL)trước ngày 15 tháng 11 năm 2013.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhtổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện “Ngày pháp luật” của các tổ chức thànhviên và gửi Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL) trướcngày 15 tháng 11 năm 2013.

- Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện “Ngàypháp luật” trong phạm vi toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp trước ngày30 tháng 11 năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật”năm 2013 của UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, Uỷban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quátrình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan,đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợpPBGDPL) để nghiên cứu trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo cho phù hợp./.