UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA, ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNHĐỐI VỚI XE ÔTÔ ĐÃ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP LÁI XE KHÔNG THỜIHẠN CỦA LÁI XE ÔTÔ NGHIỆN MA TUÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giaothông và ùn tắc giao thông;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Vănbản số 3273/CAT-PV11 ngày 07/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện kiểm tra, đình chỉ lưu hànhđối với xe ôtô đã hết niên hạn sử dụng và thu hồi giấy phép lái xe không thời hạncủa lái xe ôtô nghiện ma tuý.

Nội dung kiểm tra, trách nhiệm tổ chứcthực hiện theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Ytế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- UBAT giao thông quốc gia;
- Bộ Giao thông, Vận tải; (b/c);
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- PVPTH;
- Lưu: VT,NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂMTRA, ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI XE ÔTÔ ĐÃ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG VÀ THU HỒI GIẤYPHÉP LÁI XE KHÔNG THỜI HẠN CỦA LÁI XE ÔTÔ NGHIỆN MA TUÝ

(ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1697/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra niên hạn sử dụng của xe ôtô:

1.1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra niên hạn sử dụng xe ôtô củacác doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vận tải và các chủxe ôtô thuộc địa phương quản lý.

1.2. Phương pháp kiểm tra:

Kiểm tra, đối chiếu giữa giấy phép lưuhành với các gấy tờ liên quan và xe ôtô để phát hiện những xe ôtô đã hết niên hạnsử dụng.

1.3. Xử lý đối với xe ôtô hết niên hạnsử dụng:

- Đình chỉ lưu hành đối với những xeôtô đã hết niên hạn sử dụng. Những trường hợp cố tình vi phạm kiên quyết tịch thu,xử lý bán phế liệu sung công quỹ nhà nước. Trong trường hợp phát hiện những xe ôtôvẫn còn niên hạn sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn kỹ thuật phải kiên quyết đìnhchỉ tham gia giao thông cho đến khi chủ phương tiện có biện pháp khắc phục bảo đảman toàn.

- Áp dụng các hình thức xử lý khác theoquy định của pháp luật.

1.4. Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông,Vận tải tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thực hiện.

1.5. Thời gian thực hiện: Từ tháng10/2007.

2. Kiểm tra, thu hồi giấy phép lái xecủa những lái xe ôtô nghiện ma tuý

2.1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra:

- Lái xe của các sở, ban, ngành, đoànthể, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần (kể cả các lái xe của các cơ quan, tổchức của Trung ương đóng trên địa bàn) có dấu hiệu nghiện ma tuý.

- Lái xe thuộc các doanh nghiệp vận tải(kể cả Hợp tác xã), doanh nghiệp khác, lái xe tư nhân thuộc địa phương quản lý códấu hiệu nghiện ma tuý.

- Lái xe ôtô chạy trên các tuyến đườngđi qua tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu nghiện ma tuý.

2.2. Phương pháp kiểm tra:

Giám định, thử phản ứng ma tuý trongnước tiểu hoặc sử dụng các biện pháp khác để phát hiện lái xe ôtô nghiện ma tuý.

2.3. Xử lý đối với những lái xe ôtô nghiệnma tuý:

- Thu hồi không thời hạn đối với giấyphép lái xe của những lái xe ôtô nghiện ma tuý.

- Áp dụng các hình thức xử lý khác theoquy định của pháp luật.

2.4. Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông- Vận tải tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnhthực hiện.

2.5. Thời gian thực hiện: Từ tháng10/2007.

3. Biên bản kiểm tra:

Các trường hợp kiểm tra đều phải đượclập biên bản theo mẫu thống nhất, bên kiểm tra giữ 01 bản, 01 bản giao cho chủ phươngtiện (hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, hộ gia đình). Nếu qua kiểm tra phát hiện hànhvi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông thì lập biên bản vi phạm hànhchính và quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN;

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông, Vậntải:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liênquan xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Ban an toàn giao thông tỉnh phê duyệt thựchiện;

- Chủ trì kiểm tra theo các nội dungnêu trên ít nhất mỗi năm từ một đến hai lần;

- Rà soát, phân loại, lập danh sách nhữngxe ôtô đã đăng kiểm, chưa qua đăng kiểm, những xe ôtô đã hết hạn lưu hành phục vụcho việc kiểm tra;

- Xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Dự toán kinh phí phục vụ cho các hoạtđộng kiểm tra;

- Tổ chức sơ, tổng kết sau các đợt kiểmtra.

2. Công an tỉnh:

- Cử thành phần tham gia kiểm tra theokế hoạch;

- Cung cấp danh sách những lái xe nghiệnhoặc có dấu hiệu nghiện ma tuý (nếu có);

- Dừng phương tiện theo quy định để tiếnhành kiểm tra, phát hiện lái xe nghiện ma tuý;

- Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giaothông theo thẩm quyền.

3. Sở Y tế:

- Tham gia Đoàn kiểm tra;

- Chuẩn bị các phương tiện, hoá chấtcần thiết để kiểm tra, phát hiện lái xe ôtô nghiện ma tuý trong phạm vi lĩnh vựcchuyên môn;

- Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm trado mình kiểm tra.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Tham gia Đoàn kiểm tra;

- Giải quyết các khiếu nại liên quanđến quyền, lợi ích hợp pháp của các lái xe được kiểm tra là thành viên thuộc tổchức Công đoàn quản lý;

- Giám sát các hoạt động kiểm tra củaĐoàn kiểm tra.