ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyếttoán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2439/STC-HCSN ngày 06/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trênđịa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông cấptỉnh: Thực hiện theo Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tàichính.

2. Nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)cấp huyện, thị xã, thành phố:

a) Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trongviệc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT và khắcphục ùn tắc giao thông.

b) Chi xây dựng các chươngtrình, đề án về bảo đảm TTATGT; nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm TTATGT.

c) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của phápluật về bảo đảm TTATGT.

d) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việcphối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vựcbảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

đ) Chi khắc phục sự cố đảm bảo an toàn giao thông,chống ùn tắc giao thông.

e) Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong hoạt động bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật.

g) Chi thăm hỏi gia đình nạn nhân bị chết trong cácvụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

h) Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạnhoặc gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

i) Chi hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết công tácbảo đảm TTATGT.

k) Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ theo quyđịnh hiện hành.

l) Chi khác trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT (nếu có).

2. Mức chi:

Mức chi cho công tác bảo đảm TTATGTthực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành docơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhànước có thẩm quyền quy định, được thực hiện theo quy định như sau:

2.1. Chi hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạngiao thông đặc biệt nghiêm trọng:

- Mức 2.000.000 đồng/01 người chết;

- Mức 1.000.000 đồng/01 người bị thương.

2.2. Chi thăm hỏi gia đình nạn nhân bị chết trongcác vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nhânngày tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông: 2.000.000 đồng/trường hợp.

2.3. Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tainạn hoặc gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT:

- Cán bộ bị thương, tai nạn, tuỳ theo tính chất,mức độ thương tật tai nạn: không quá 3.000.000 đồng/trường hợp;

- Cán bộ hy sinh: không quá 10.000.000 đồng/trườnghợp.

2.4. Chi bồi dưỡng cho các thành viên Ban An toàngiao thông các cấp:

a) Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Trưởng ban: 1.500.000đồng/người/tháng;

- Phó ban thường trực, Phó ban: 1.000.000đồng/người/tháng;

- Chánh Văn phòng Ban: 900.000đồng/người/tháng;

- Các thành viên còn lại: 700.000đồng/người/tháng.

b) Ban An toàn giao thông huyện,thị xã, thành phố:

- Trưởng ban: 1.000.000đồng/người/tháng;

- Phó ban thường trực, Phó ban: 700.000đồng/người/tháng;

- Các thành viên còn lại: 500.000đồng/người/tháng.

Các quy định khác không nêu trong quyđịnh này được thực hiện theo Thông tư số137/2013/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND Tỉnh vềsửa đổi, bổ sung mức phụ cấp trách nhiệmcho các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh và tập thể cán bộ Văn phòng Banan toàn giao thông tỉnh.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn trong quá trình thực hiện.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Thủ trưởngcác cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự