ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNGNÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Nướcsạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, BộY tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn phân công, phối hợp giữa bangành Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Giáo dục & Đào tạo về thực hiện Chươngtrình MTQG Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 226/TTr-SNN ngày04/10/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc thành lập Ban điều hành Chươngtrình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Chương trìnhmục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định giaiđoạn 2012-2015, gồm các ông (bà) và đảm nhận các chức danh sau:

1. Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban.

2. Ông Lê Xuân Thuỷ - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, Phó ban thường trực.

3. Ông Bùi Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp& PTNT, Phó ban.

4. Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầutư, ủy viên.

5. Ông Đinh Lê Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủyviên.

6. Ông Trương Tiến Lập, Phó Giám đốc Sở Y tế, ủyviên.

7. Ông Đỗ Anh Xô, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đàotạo, ủy viên.

8. Ông Phan Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên& Môi trường, ủy viên.

9. Bà Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngânhàng chính sách xã hội tỉnh, ủy viên.

10. Ông Trần Ngọc Thân, Trưởng phòng Nông, lâm, ngưnghiệp và TNMT - Văn phòng UBND tỉnh, ủy viên.

11. Ông Trần Ngọc Hiểu, Giám đốc Trung tâm Nướcsạch & VSMT nông thôn, ủy viên.

Điều 2.Ban điều hành Chương trình mục tiêuquốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có nhiệm vụ giúp Chủ tịchUBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch theo từng giai đoạn, kế hoạchnăm và chỉ đạo, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án để triển khai thựchiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môitrường nông thôn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Ban điều hành làm việc theo chế độkiêm nhiệm. Trưởng Ban điều hành quyết định quy chế hoạt động của Ban, phâncông nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành.

Văn phòng thường trực Ban điều hành do Trung tâmNước sạch và VSMT nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT đảm trách giúp việc BanĐiều hành.

Kinh phí hoạt động của Ban điều hành được trích từnguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Nông nghiệp & PTNT và sự nghiệp của Chươngtrình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn theo kếhoạch hàng năm và chế độ Nhà nước quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông (bà) cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn