ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT, MAY TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội; Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ; Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư Hướng dẫn xác định mức cho phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vàsản phẩm chủ yếu; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bốquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực vàsản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương về Quy hoạch pháttriển ngành Công nghiệp dệt, may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyếtđịnh số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc Banhành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạchphát triển lĩnh vực công nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 39/TTr-SCT ngày 21 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệpdệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025”, với một số nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG

1. Quan điểm phát triển

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, maytỉnh Bắc Giang gắn với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may ViệtNam, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch phát triểncông nghiệp và các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển ngành dệt, may theo hướnghiện đại, hiệu quả và bền vững, ưu tiên, khuyến khích thu hút các dự án may có quy mô lớn, công nghệ mới,hiện đại đầu tư về vùng nông thôn, miền núi, chuyển hình thức từ gia công thuầntúy lên phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm (FOB), tự thiết kế, bánthành phẩm ODM, đa dạnghóa các mặt hàng xuấtkhẩu... quan tâm đến thiết kế mẫumã, xây dựng hàng hóa thương hiệu Việt.

- Phát triển ngành công nghiệp dệt, may theo hướngxuất khẩu, lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển của ngành, tiếp tục mởrộng thị trường xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt thị trường nội địa.

- Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt, may gắnvới giải quyếtviệc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấukinh tế, phát triển công nghiệp và giải quyết các vấn đề xã hội ở khu vực nôngthôn trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí không gian phát triển ngànhcông nghiệp dệt, may một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh,giữa các huyện thành phố trên cơ sở phân bố, khai thác lợi thế, tiềm năng củatừng địa phương, đa dạng hóa sở hữu và phát triển kinh tế nhiều thành phần; đadạng hóa quy mô và loại hình doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực để pháttriển, quan tâm thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực trong ngànhdệt, may mà các nhà đầu tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm.

- Dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữacácdoanh nghiệp dệt, sản xuất nguyên phụ liệu với doanh nghiệp may trong vùng,trong cả nước theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa, từng bước phát triển một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụliệu hình thành chuỗi sản xuất nhằmkhông ngừngnâng cao hơn nữa giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm.

- Phát triển ngành dệt, may với tốc độ nhanh gắn với công tác bảo vệ môi trường và xâydựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu quy hoạch

2.1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục xây dựng ngành dệt, may trở thành mộttrong những ngành công nghiệp chủ lực về xuất khẩu; tạo nhiều việc làm cho xãhội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vựcvà thế giới.

- Đảm bảo cho ngành dệt, may phát triển bền vững,hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lýlao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn.

- Phân bố dệt, may ở các vùng phù hợp. Thuận lợi vềnguồn cung cấp lao động, giao thông.

- Xây dựng được một số thương hiệu, đáp ứng trong môitrường hội nhập thị trường thế giới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Giai đoạn 2014-2015:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân18,1%/năm;

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010): Đạt 3.650tỷ đồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 18,6%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 980 triệu USD;

- Thu hút tạo việc làm mới cho 8.809 lao động, đưa sốlao động trong ngành dệt, may đạt 50.000 lao động.

2.2.2. Giai đoạn 2016-2020:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân15%/năm;

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010): Đạt 7.340tỷ đồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 15%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 1.970 triệu USD;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 20.500 laođộng, đưa số lao động trong ngành dệt, may đạt 70.400 lao động.

2.2.3. Giai đoạn 2021-2025

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân10%/năm;

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010): Đạt11.820 tỷ đồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 11%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 3.316 triệu USD;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 14.600 laođộng, đưa số lao động trong ngành dệt, may đạt 85.000 lao động.

3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp dệt, may

- Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuhút đầu tư ngành may mặc vào khu vực nông thôn, các địa bàn huyện, xã có lợithế về lao động, dự án có công nghệ cao, suất đầu tư lớn, máy móc thiết bị hiệnđại.

- Phát triển ngành dệt và sản xuất nguyên phụ liệutại khu, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo vấn đề môi trường.

- Quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp may sản xuất cácsản phẩm tiêu thụ thị trường trong nước và các hoạt động thiết kế mẫu mốt pháttriển.

- Tiếp tục phát huy các làng có nghề dệt, thêu, rentruyền thống, từ đó thúc đẩy các làng nghề phát triển bền vững, lâu dài, gópphần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

- Sẵn sàng tiếp nhận nhanh làn sóng dịch chuyển dệtmay từ các nước phát triển, phát huy mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước đầutư phát triển ngành dệt may.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và taynghề, bảo đảm đáp ứng cho quá trình sản xuất hiệu quả. Tạo nhiều việc làm choxã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động góp phần ổnđịnh kinh tế xã hội của tỉnh.

- Đối với ngành dệt: Giai đoạn đến năm 2015, tiếp tụcduy trì phát triển các doanh nghiệp dệt hiện có và đã được cấp giấy phép đầu tư;giai đoạn từ năm 2016, thu hút các dự án dệt, sợi, nhuộm, hoàn tất vải phục vụcho các doanh nghiệp may xuất khẩu một mặt vừa nâng cao giá trị trên một đơn vịsản phẩm, mặt khác đáp ứng được yêu cầu trong trường hợp Việt Nam tham gia Hiệpđịnh Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP).

- Đối với ngành may: Ngành may vẫn xác định lấy xuất khẩu làm mục tiêucho phát triển của ngành trong cả thời kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, giai đoạn từnăm 2016 quan tâm, hỗ trợ phát triển cho một số dự án sản phẩm may tiêu thụtrong nước.

- Đối với ngành phụ liệu: Để có sự phát triển đồngđều giữa ngành dệt, may và sản xuất phụ liệu, từ năm 2016 thu hút các dự án sảnxuất các sản phẩm phụ liệu, đáp ứng dần dần nhu cầu các doanh nghiệp may.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Ngành công nghiệp dệt

1.1. Mục tiêu phát triển

1.1.1. Giai đoạn 2014-2015

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân33%/năm;

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Đạt 44 tỷ đồng;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 251 lao động,đưa số lao động ngành dệt đạt 500 lao động.

1.1.2. Giai đoạn 2016-2020

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân62,6%/năm;

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Đạt 500 tỷđồng;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 200 lao động,đưa số lao động ngành dệt đạt 700 lao động.

1.1.3. Giai đoạn 2021-2025

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân15%/năm;

- Giá trị sản xuất: Đạt 1.000 tỷ đồng;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 300 lao động,đưa số lao động ngành dệt đạt 1.000 lao động.

1.2. Nội dung của quy hoạch

Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Công Thương được phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày11/4/2014, xác định tỉnh Bắc Giang không phải khu vực trọng điểm phát triển sảnphẩm dệt phục vụ cho ngành may, do đó trong thời gian tới việc định hướng đầutư phát triển ngành dệt như sau:

- Tiếp tục duy trì đầu tư phát triển các doanh nghiệphiện có bao gồm Thành phố Bắc Giang 5 doanh nghiệp; huyện Hiệp Hòa 4 doanhnghiệp; huyện Sơn Động 1 doanh nghiệp, theo hướng đầu tư chiều sâu nhằm nângcao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo yếu tố môi trường.

- Thu hút các dự án dệt thêu, dệt kim có kỹ thuậtcông nghệ sản xuất không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, di dời các cơ sở dệtgây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, các cơ sở có nhu cầu mở rộng quy môsản xuất vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch để xử lý môi trường.

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hình thànhít nhất 18 doanh nghiệp dệt, trong đó số nhà máy mới thành lập là 8 nhà máy,được phân bố giai đoạn 2014-2015 hình thành 2 nhà máy; giai đoạn 2016-2020 hìnhthành 3 nhà máy; giai đoạn 2021-2025 hình thành 3 nhà máy.

1.2.1. Giai đoạn 2014-2015: Đầu tư xây dựng 2 nhà máyvới quy mô, công suất tại địa bàn sau:

- Huyện Lạng Giang: Xây dựng nhà máy sản xuất trangphục dệt kim đan móc và thêu với quy mô khoảng 1 triệu sản phẩm/năm, vốn đầu tư17 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 0,8ha, tại thị trấn Vôi.

- Thành phố Bắc Giang: Đầu tư xây dựng nhà máy thêucông nghiệp công suất 400.000 sản phẩm/năm, vốn đầu tư 8 tỷ đồng, sử dụng0,36ha tại cụm công nghiệp Thọ Xương I, phường Thọ Xương.

1.2.2. Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư xây dựng 3 nhà máysản xuất các sản phẩm dệt với quy mô 2 triệu sản phẩm/nhà máy/năm hoặc 5 triệumét vải/năm với vốn đầu tư 100-300 tỷ đồng/nhà máy, sử dụng diện tích đấtkhoảng 5 ha/nhà máy, sử dụng khoảng 50-100 lao động/nhà máy. Tại địa bàn:

- Huyện Việt Yên: Đầu tư 01 nhà máy tại cụm côngnghiệp Tăng Tiến.

- Khu công nghiệp Vân Trung: Đầu tư 1 nhà máy dệtnhuộm.

- Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng: Đầu tư 1 nhàmáy dệt nhuộm.

1.2.3. Giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng 3 nhà máysản xuất các sản phẩm dệt với quy mô như giai đoạn 2016-2020, tại các địa bàn:

- Huyện Hiệp Hòa: Đầu tư 01 nhà máy tại cụm côngnghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh.

- Huyện Yên Dũng: Đầu tư 01 nhà máy tại cụm côngnghiệp Nội Hoàng.

- Khu công nghiệp Châu Minh-Mai Đình: Đầu tư 01 nhàmáy dệt nhuộm.

1.3. Sản phẩm dệt chủ yếu

TT

Tên sản phẩm

ĐVT

Năm 2010-2013

Giai đoạn 2014- 2015

Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2021-2025

1

Sợi se các loại

Tấn

70

122

336

700

2

Chăn và chăn du lịch (trừ chăn điện), màn bằng vải tuyn, các loại mền chăn, các loại chăn nhồi bông, các loại đệm, nệm, nệm ghế…

1.000 cái

769

1.230

3.691

7.690

3

Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo

1.000 cái

2.800

4.480

13.440

28.000

4

Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu

1.000 m2

130

208

624

1.300

5

Các sản phẩm dệt đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp

1.000 m2

85

136

408

850

6

Dệt sợi, dệt vải nhuộm, hấp…

1.000

mét

0

0

30.000

50.000

2. Ngành công nghiệp may

2.1. Mục tiêu phát triển

2.1.1. Giai đoạn 2014-2015

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân18%/năm;

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): đạt 3.606 tỷđồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 18,6%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 980 triệu USD;

- Thu hút tạo việc làm mới cho 8.558 lao động, đưa sốlao động ngành may đạt 49.500 lao động.

2.1.2. Giai đoạn 2016-2020

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân13,5%/năm;

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Đạt 6.780 tỷđồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 15%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 1.970 triệu USD.

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 20.000 laođộng, đưa số lao động ngành may đạt 69.500 lao động.

2.1.2. Giai đoạn 2021-2025

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân9,5%/năm;

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Đạt 10.670 tỷđồng;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Bình quân 11%/năm;

- Giá trị xuất khẩu: Đạt 3.316 triệu USD;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 14.000 laođộng, đưa số lao động ngành may đạt 83.500 lao động.

2.2. Nội dung quy hoạch

Tiếp tục duy trì và phát triển 73 doanh nghiệp mayhiện có. Đầu tư xây dựng mới thêm 21 nhà máy, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnhBắc Giang có ít nhất 94 nhà máy may. Số nhà máy mới được phân bố giai đoạn2014-2015 tiếp tục đầu tư 3 nhà máy đã được cấp giấy phép đầu tư; giai đoạn2016-2020 hình thành 10 nhà máy; giai đoạn 2021-2025 hình thành 8 nhà máy.

2.2.1.Giai đoạn 2014-2015: Đầu tư xây dựng thêm 03 nhà máy may với quy mô, công suất,địa bàn cụ thể như sau:

- Huyện Yên Dũng: Xây dựng nhà máy sản xuất hàng maymặc với quy mô 5,7 triệu áo Jacket/năm; sử dụng khoảng 5.500 lao động; vốn đầutư 500 tỷ đồng, sử dụng 10 ha tại xã Yên Lư.

- Huyện Yên Thế: Xây dựng nhà máy sản xuất hàng maymặc với quy mô: áo sơ mi, áo phông 800.000 chiếc/năm; áo rét 400.000 chiếc/năm;quần các loại 300.000 chiếc/năm, sử dụng 1.500 lao động; vốn đầu tư 29 tỷ đồng,sử dụng 2 ha tại xã Tân Sỏi.

- Khu công nghiệp Vân Trung: Xây dựng nhà máy sảnxuất hàng may mặc năng lực sản xuất 6 triệu sản phẩm/năm, vốn đầu tư 105 tỷđồng, diện tích đất 1,39 ha, sử dụng 1.500 lao động.

2.2.2.Giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng thêm 10 nhà máy, có quymô sản xuất 5 triệu sản phẩm/năm, sử dụng khoảng 2.000 lao động/nhà máy, vốnđầu tư mỗi nhà máy 100-200 tỷ đồng/nhà máy, diện tích sử dụng đất 5 - 7 ha/nhàmáy, tại các khu vực như sau:

-Huyện Tân Yên: Đầu tư xây dựng 02 nhà máy tại xã An Dương và thị trấn Nhã Nam.

-Huyện Lạng Giang: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại xã Tiên Lục.

-Huyện Lục Nam: Đầu tư xây dựng 03 nhà máy tại cụm công nghiệp Bảo Sơn, xã BảoSơn; xã Nghĩa Phương và cụm công nghiệp thị trấn Lục Nam.

-Huyện Yên Dũng: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại xã Đồng Việt và xã Đức Giang.

-Huyện Hiệp Hòa: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xãHợp Thịnh.

-Huyện Lục Ngạn: Đầu tư xây dựng 02 nhà máy tại cụm công nghiệp Trại Ba xã QuýSơn và cụm công nghiệp Cầu Đất xã Phượng Sơn.

2.2.3.Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng thêm 8 nhà máy với quy mônhư giai đoạn 2016-2020, được phân bố tại các địa bàn:

- Huyện Tân Yên: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại xãNgọc Thiện.

- Huyện Lạng Giang: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại xãMỹ Thái.

- Huyện Lục Nam: Đầu tư xây dựng 02 nhà máy tại cụmcông nghiệp Bình Sơn, xã Bình Sơn và xã Bắc Lũng.

- Huyện Lục Ngạn: Đầu tư xây dựng 02 nhà máy tại xãTân Sơn và xã Biển Động.

- Huyện Sơn Động: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy tại cụmcông nghiệp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Sơn.

- Khu công nghiệp Châu Minh- Mai Đình: Đầu tư xâydựng 01 nhà máy

2.3. Sản phẩm may chủ yếu

TT

Tên sản phẩm

ĐVT

Năm 2010- 2013

Giai đoạn 2014- 2015

Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2021-2025

1

Các loại áo khoác cho người lớn và trẻ em

1.000 cái

6.595

7.120

9.106

10.497

2

Quần áo đồng bộ, áo Jacket, quần các loại, váy các loại

1.000 cái

52.780

63.442

103.825

132.094

3

Áo sơ mi, áo phông, áo may ô và một số loại áo lót

1.000 cái

17.006

18.348

23.433

26.992

4

Quần áo thể thao

1.000 cái

122

129

157

176

5

Sản phẩm khác (găng tay, mũ...)

1.000 cái

8.900

9.564

12.082

13.844

Tổng cộng

85.403

98.603

148.603

183.603

3. Ngành công nghiệp sản xuất phụ liệu ngành may

3.1. Mục tiêu phát triển

3.1.1. Giai đoạn 2016-2020

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010): Đạt 60 tỷđồng;

- Thu hút tạo việc làm mới cho khoảng 200 lao động.

3.1.2. Giai đoạn 2021-2025

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: Bình quân20%/năm;

- Giá trị sản xuất: Đạt 150 tỷ đồng.

- Thu hút tạo việc làm mới cho 300 lao động, đưa sốlao động ngành may đạt 500 lao động.

3.2. Nội dung quy hoạch

Do vốn đầu tư cho sản xuất phụ liệu không lớn (trừsản xuất chỉ) nên khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoàiđầu tư vào sản xuất các loại phụ liệu cho ngành may, đồng thời để tạo điều kiệncho các nhà máy sản xuất phụ liệu gần với doanh nghiệp may nhằm giảm chi phívận chuyển, hạ giá thành sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh, việc định hướngphát triển dự án sản xuất phụ liệu được phân bố hợp lý trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hìnhthành ít nhất 5 nhà máy sản xuất phụ liệu, giai đoạn đến 2016-2020 hình thành 2nhà máy; giai đoạn 2021-2025 hình thành 3 nhà máy.

Dự án sản xuất nguyên phụ liệu có thể sản xuất mộthoặc nhiều loại nguyên phụ liệu phục vụ ngành may như chỉ may, chỉ thêu côngsuất 50 tấn/năm; bôngtấm công suất 0,3 triệu m2/năm; mếc dựng, mếc nền công suất 0.5 triệu mét/năm; cúc công suất 10 triệuchiếc/năm, khóa công suất 0,5 triệu mét/năm..., vốn đầu tư bình quân khoảng 100đến 120 tỷ đồng/nhà máy, sử dụng 100 đến 150 lao động/nhà máy, diện tích đất sửdụng 3 đến 5 ha/nhà máy.

3.2.1. Giai đoạn 2016-2020:

- Huyện Hiệp Hòa: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy ở cụmcông nghiệp Đoan Bái, xã Đoan Bái.

- Khu công nghiệp Vân Trung: Đầu tư xây dựng 01 nhàmáy.

3.2.2. Giai đoạn từ 2021-2025:

- Huyện Lục Nam: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy ở cụmcông nghiệp Vũ Xá, xã Vũ Xá.

- Huyện Tân Yên: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy ở cụmcông nghiệp Kim Tràng, xã Việt Lập.

- Huyện Lạng Giang: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy ở cụmcông nghiệp Vôi - Yên Mỹ, thị trấn Vôi.

3.3. Sản phẩm phụ liệu chủ yếu

TT

Tên sản phẩm

ĐVT

Giai đoạn
2016-2020

Giai đoạn
2021-2025

1

Chỉ may, chỉ thêu

Tấn

35

52

2

Mếx dựng, mếx nền

1.000 m

170

340

3

Khóa

1.000 m

650

1,200

4

Các loại cúc

1.000 chiếc

8.150

26.000

5

Nhãn

1.000 chiếc

1.200

4.100

6

Băng

1.000 m

330

1.630

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Giải pháp thông tin tuyên truyền

2. Giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triểnngành công nghiệp dệt, may

3. Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

4. Giải pháp về công nghệ

5. Giải pháp thị trường

6. Giải pháp nguồn nguyên phụ liệu

7. Giải pháp về tài chính

8. Giải pháp bảo vệ môi trường

(Có hồ sơ quy hoạch kèm theo)

Điều 2. Sở Công Thương có tráchnhiệm công bố, cung cấp hồ sơ quy hoạch và phối hợp với các ngành, địa phươngliên quan tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của nhànước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan:Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, SởTài nguyên và Môi trường, Kho bạc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lýcác khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn