BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2001/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐỊNH MỨC DỰTOÁN CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

(TẬP I: CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂNVÀ XỬ LÝ RÁC)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủquy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, Cơquan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủqui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/06/1998 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãngphí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09/03/1998 của Chủ tịchnước;

- Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèmtheo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chếQuản lý đầu tư và xây dựng;

- Để đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác vệ sinh môi trườngđô thị;

- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán chuyên ngành vệsinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)”.

Điều 2: Định mức dự toán nêu trên là căn cứ để lập kế hoạch, xây dựng đơn giá,dự toán và thanh quyết toán khối lượng công tác của chuyên ngành vệ sinh môitrường đô thị và có hiệu lực áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01tháng 09 năm 2001; thay thế cho các định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môitrường đô thị đã được ban hành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Kiếntrúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Ban Kinh tế Trung ương.
- Viện Kiểm sát tối cao.
- Toà án nhân dân tối cao.
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Như Điều 3.
- Lưu BXD, VKT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân