BỘ CÔNG NGHIỆP******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 17/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN CÔNG TY BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Nhựa Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến về Bộ Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 năm 2003.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục cần thiết để hoạt động, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ-TB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Cty Bao bì Nhựa Tân Tiến (3b),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải